พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน: พืชสมุนไพรไทย

การมีสมุนไพรไว้ติดบ้านอาจสร้างเสริมสุขภาพที่ดีแก่ผู้ปลูกและช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพ เพราะสมุนไพรบางชนิดสามารถลดความเสี่ยงเกิดโรคร้ายแรงอย่างมะเร็งได้

aroonwa

13 มี.ค. 2018
1 3 4