ศูนย์เรียนรู้เกษตรในเมืองชุมชนอรุณนิเวศน์ เขตสายไหม กรุงเทพฯ

ทำความรู้จักศูนย์เรียนรู้ฯ สวนผักใจกลางชุมชนเมืองขนาดใหญ่ ที่มุ่งมั่นพลิกฟื้นผืนดินรกร้างให้กลับมาอุดมสมบูรณ์เพื่อผลิตอาหารดีๆ ด้วยเป็นชุมชนขนาดใหญ่ เต็มไปด้วยพื้นที่อยู่อาศัยและตึกอาคารพาณิชย์กว่า 800 หลังคาเรือน  สวนผักแห่งนี้เกิดขึ้นในช่วงโควิดระบาดปี 2563  ส่งผลกระทบด้านเศรษฐกิจ รายได้ครัวเรือนลดลง สมาชิกในชุมชนได้รับความลำบากด้านอาหาร รายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย เพราะครึ่งของรายได้ที่หามาได้ ต้องจ่ายเป็น ค่าอาหาร

จึงเกิดการรวมตัวกันของผู้สูงอายุ และคณะกรรมการชุมชน เล็งเห็นว่าในชุมชนมีพื้นที่สาธารณะ ขนาด 200 ตารางวา ที่ผ่านมายังไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไร และมีความฝันร่วมกันว่า ‘อยากให้พื้นที่ตรงนี้ กลายเป็นสวนสาธารณะ (กินได้) ของชุมชน เป็นพื้นที่สีเขียวที่สมาชิกในชุมชนมาทำกิจกรรม มาพักผ่อน มาปลูกผัก และเก็บเกี่ยวผลผลิต พืชผักต่างๆ ไปทำอาหารได้ จนถึงอยากให้มีตลาดชุมชนในพื้นที่ตรงนี้ สมาชิกเก็บผักจากสวน บ้านไหนทำอาหาร ขนม ก็มาขายได้ในตลาดชุมชนแห่งนี้ ’ พวกเขาเรียนรู้พื้นฐานความสำคัญของการทำเกษตรในเมือง การเพาะปลูกพืชผักในบริบทข้อจำกัดของเมือง และที่สำคัญพวกเขาเรียนรู้และทำความเข้าใจกับศักยภาพ การทำงานที่เหมาะสมกับกลุ่มคนทำงาน ด้วยพื้นที่ขนาดใหญ่ การปรับปรุงดินที่ต้องอาศัยเวลาและแรงงาน แต่กลุ่มสมาชิกส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ จึงออกแบบการทำงานแบบ “ทำตามกำลัง ทำแบบมีความสุข ไม่เร่งรีบ แต่ไม่หยุดทำ” เน้นการทำเกษตรแบบประณีต การทำปัจจัยการผลิต ดินหมัก ปุ๋ยหมัก และต้นกล้าให้มี มีคุณภาพ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีตอบแทนเวลาและแรงงานที่ลงไป  

ศูนย์เรียนรู้เกษตรในเมืองชุมชนอรุณนิเวศน์ จึงเป็นพื้นที่เรียนรู้ด้านการทำสวนผักชุมชนในกลุ่มผู้สูงอายุ ที่สามารถบริหารจัดการแปลงเกษตรขนาดใหญ่ในพื้นที่เมือง โดยเน้นการเตรียมปัจจัยการผลิต เช่น ดิน ปุ๋ยหมัก น้ำหมัก ฮอร์โมน และต้นกล้าให้พร้อม เพื่อให้สามารถเพาะปลูกได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ  รวมถึงการเชื่อมโยงพื้นที่ผลิตอาหารของชุมชนกับการดูแลสุขภาพของกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชน ด้วยการทำทางเดินออกกำลังกายรอบๆ พื้นที่สวนผักของชุมชนอีกด้วย

ที่ตั้ง  หมู่บ้านอรุณนิเวศน์ ซอยพหลโยธิน54/1แยก4-12แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

ช่องทางการติดต่อ  *หากต้องการเข้ามาเยี่ยมชม*กรุณาโทรนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ 089-775-5283, 086-588-7341

การให้บริการ ศูนย์เรียนรู้เกษตรในเมืองชุมชนอรุณนิเวศน์มีความโดดเด่นด้านการปลูกผักอายุสั้น ผักกินใบ อาทิ สลัด คะน้า กวางตุ้ง ผักกาด ที่เน้นเรื่องการเตรียมแปลงปลูก การเตรียมดิน การทำปุ๋ยหมักใบไม้ การเตรียมต้นกล้า รวมถึงการปลูกและการดูแลให้พืชผักเจริญเติบโต

*อาจมีค่าใช้จ่าย สำหรับกิจกรรมศึกษาดูงาน, การจัดอบรม, และการให้บริการใช้สถานที่ เป็นต้น  ขอรายละเอียดจากศูนย์เรียนรู้ฯ