ศูนย์เรียนรู้เกษตรในเมือง ฅน.ปทุมธานีโมเดล คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ทำความรู้จักศูนย์เรียนรู้ฯ สวนผักชุมชนฅนปทุมธานีโมเดล สวนผักเพื่อความมั่นคงทางอาหารของชุมชนสร้างใหม่ ที่ถูกไร้รื้อจากชุมชนริมคลอง จากความไม่มั่นคงด้านที่อยู่อาศัย วันนี้พวกเขาร่วมกันสร้างบ้านใหม่ สร้างชุมชนใหม่  เสริมรากฐานความมั่นคงทางอาหาร บนพื้นที่เกือบ 1 ไร่ ให้หยั่งรากลึกบนผืนดินที่เคยเต็มไปด้วยขยะ มาเป็นพื้นที่สีเขียวกินได้ของคนในชุมชนและคนผ่านทาง

จากชุมชนแออัด รุกล้ำลำน้ำสาธารณะในจังหวัดปทุมธานี ในปี 2559 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กระทรวงการคลัง และกระทรวงมหาดไทย มาช่วยจัดทำโครงการ “ปทุมธานีโมเดล” เพื่อสร้างที่อยู่อาศัยในรูปแบบอาคาร 3 ชั้นและบ้านแนวราบในพื้นที่ 30 ไร่ เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยรองรับ ในพื้นที่ 30 ไร่ ชาวบ้านได้มีส่วนร่วมในการปรับที่ดินที่จะสร้างบ้านหลังใหม่ของพวกเขาด้วย โดยพวกเขาเลือกปรับที่ดินส่วนนึงเพิ้อเป็นพื่นที่อาหารขนาด 1,000 ตร.ม. เป็นแหล่งผลิตอาหารของชุมชนเพราะฅน.ปทุมธานีโมเดล คิดว่าอาหารที่พวกเขากินนั้นเต็มไปด้วยสารเคมีพิษที่ไม่ดีต่อสุขภาพ ถ้าสะสมในร่างกายไปนาน ๆ จะทำให้ร่างกายป่วยเป็นโรคต่าง ๆ อีกทั้งในช่วงภาวะวิกฤติการแพร่ระบาดของโควิด – 19 ที่การทำมาหากินของ ฅน.ปทุมธานีโมเดล ที่ส่วนนึงเป็นกลุ่มแรงงานก็ทำได้ลำบากมากขึ้น รายได้ก็ลดลง อีกกลุ่มนึงก็เป็นวัยเกษียณที่ไม่ได้มีรายได้แน่นอนลดรายจ่ายค่าอาหารก็สามารถช่วยให้ชีวิตในช่วงเวลายากลำบากเช่นนี้เดินหน้าต่อไปได้ง่ายขึ้น

บ้านมั่นคงที่เพิ่งสร้างเสร็จ พื้นที่ปลูกผักก่อนหน้านี้ก็เต็มไปด้วยขยะ แต่ด้วยความมุ่งมั่นของคณะทำงานที่อยากจะพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งด้านอาหาร จึงลงแรงช่วยกันพัฒนาพื้นที่จากที่ทิ้งขยะ จากมุมมองที่คนข้างนอกมองว่าเราคือขยะ มาเป็นชุมชนที่สามารถสร้างพื้นที่อาหารของตนเองได้ มีผลลิตแบ่งปันให้กับสมาชิกและชุมชนรอบข้าง แต่เหนือสิ่งอื่นใด คือ การสร้างคุณค่าและความภาคภูมิใจให้กับคนในชุมชนเองว่า “พวกเขาสามารถพัฒนาได้ มีศักยภาพและคุณค่าที่คนภายนอกเริ่มมองเห็น ผู้เฒ่าผู้แก่หลายคน เริ่มมาช่วยกันปลูกผัก ปลูกต้นไม้ ปลูกผลไม้ เพื่อส่งต่อให้คนรุ่นลูก รุ่นหลานได้ใช้ประโยชน์ในอนาคต”

ศูนย์เรียนรู้เกษตรในเมือง ฅน.ปทุมธานีโมเดล มีกิจกรรมการทำเกษตรในเมืองที่หลากหลายเพื่อยกระดับการพึ่งตนเองด้านอาหาร อาทิ การหมักปุ๋ย การเลี้ยงแหนแดง การเลี้ยงกบ การปลูกผัก การเพาะต้นกล้าจำหน่าย การปลูกผักในกะละมัง และการเลี้ยงไก่ไข่

ที่ตั้ง สหกรณ์เคหสถานปทุมธานีโมเดล จำกัด 77 หมู่ 7 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ช่องทางการติดต่อ  *หากต้องการเข้ามาเยี่ยมชม* กรุณาโทรนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ 062-548-6713, 083-593-9465

การให้บริการ เรียนรู้เรื่องการหมักปุ๋ย การเลี้ยงแหนแดง การปลูกผัก การเพาะต้นกล้าจำหน่าย การปลูกผักในกะละมัง และการเลี้ยงไก่ไข่

*อาจมีค่าใช้จ่าย สำหรับกิจกรรมศึกษาดูงาน, การจัดอบรม, และการให้บริการใช้สถานที่ เป็นต้น  ขอรายละเอียดจากศูนย์เรียนรู้ฯ