ศูนย์เรียนรู้เกษตรในเมืองสวนผักถาวร อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ทำความรู้จักศูนย์เรียนรู้ฯ  สวนผักถาวร ปลูกปันวันละมื้อ อยู่ในพื้นที่ของ หจก.ถาวรเมดไลน์ ซึ่งเป็นธุรกิจขนาดเล็ก (SMEs) มีพนักงานรายเดือนและรายวันรวมกัน 26 คน มีพื้นที่ว่างประมาณ 1.5 ไร่ ซึ่งเดิมต้องการนำไปสร้างอาคารเพื่อขยายกิจการ แต่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อรายได้ของพนักงานลดลงเฉลี่ย 200 – 2,000 บาท/คน/เดือน นอกจากรายได้ที่ลดลงแล้ว วิกฤตราคาอาหาร ราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้น ยิ่งส่งผลกระทบรุนแรงต่อค่าครองชีพของพนักงาน จากจุดนี้เองที่ทำให้ผู้บริหารของบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญในการพึ่งพาตนเอง โดยเฉพาะด้านการกินอยู่ การมีแนวทางช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านอาหารของพนักงาน น่าจะเป็นสิ่งที่สามารถดำเนินการได้ก่อน และมีโอกาสลดผลกระทบที่เกิดขึ้น และสร้างโอกาสในอนาคตได้

ซึ่งความโดดเด่นของศูนย์เรียนรู้เกษตรในเมืองสวนผักถาวร คือการให้ความสำคัญกับการวางแผน การวางระบบ และการทำฐานข้อมูล เนื่องจากโครงการเป็นสถานประกอบการ สมาชิกทุกคนมีหน้าที่ประจำ มีงานหลักของตนเอง ทางโรงงานมอบ 1 ชั่วโมงช่วงเย็น เพื่อให้พนักงานลงมาทำงานสวนร่วมกัน และด้วยว่าพอขอแรงกันมาทำสวน คนมาพร้อมกันเยอะถ้าเราไม่มีระบบข้อมูล หรือแผนงานที่ชัดเจนเราก็จะไม่สามารถให้พนักงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นที่สวนจึงให้ความสำคัญกับการทำระบบฐานข้อมูลว่าในแต่ละวันจะต้องทำงานอะไรบ้างในสวน เมื่อถึงเวลาก็สามารถกระจายงานให้ได้อย่างทั่วถึง โดยในแต่ละเดือนจะมีการประกาศปฎิทินตารางการทำสวน ว่าในแต่ละวันจะมีกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นบ้าง มีฝ่ายไหนเข้ามาเกี่ยวข้อง ทำอะไรในวันไหนบ้าง และในแต่ละวันก็จะมีการประกาศกิจกรรมในกลุ่ม Line อีกด้วย

วางระบบการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพิ่มผลผลิตผักให้เพียงพอกับความต้องการในการนำไปปรุงอาหารกลางวันให้กับพนักงานอย่างน้อยสัปดาห์ละ 6 มื้อ พร้อมกับการพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับโรงงาน สถานนประกอบการขนาดเล็กที่สนใจ นอกจะจะมุ่งเน้นการพัฒนาระบบ การวางแผนการเพาะปลูก การทำปัจจัยการผลิตต่างๆ เพื่อใช้ในการเพาะปลูกแล้ว ปีนี้ยังเน้นการพาสมาชิกกลุ่ม พนักงานในบริษัทไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แลกเลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนสมาชิกโครงการอื่นๆ ทั้งใกล้และไกลอย่างต่อเนื่อง เปิดโอกาสการเรียนรู้จากบทเรียนพื้นที่สวนผักของเพื่อนๆ ที่มีอยู่หลายรูปแบบ มีเทคนิค วิธีการที่แตกต่างกันไป เพื่อนำมาทดลอง ปรับใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่สวนผักของโรงงาน

ในปีนี้สวนผักถาวร สามารถเพิ่มพื้นที่ปลูกผักจาก 800 ตารางเมตร เป็น 1,600 ตารางเมตร มีแปลงปลูก 43 แปลง รวมแปลงผักขึ้นค้างอีก 3 ค้าง และพื้นที่ปลูกผักยืนต้น ไม้ผลอีกจำนวนหนึ่ง มีการปรับภูมิทัศน์รอบสวนให้เอื้ออำนวยต่อสภาพการปลูกผัก เพิ่มโรงเรือนสำหรับพื้นที่จัดเก็บอุปกรณ์และมูลสัตว์สำหรับหมักดินเพิ่มพื้นที่ตั้งกองปุ๋ยหมัก และจัดเก็บปุ๋ยหมักที่สามารถนำมาใช้งานได้ พื้นที่สำหรับการจัดอบรม ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ที่สนใจเข้ามาเรียนรู้

ที่ตั้ง  ห้างหุ้นส่วนจำกัดถาวรเมดไลน์ หมู่1 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ช่องทางการติดต่อ *หากต้องการเข้ามาเยี่ยมชม* กรุณาโทรนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ 080-553-0005, 089-017-5491, 061-761-1820

การให้บริการ เหมาะสำหรับหน่วยงาน/องค์กร/โรงงานขนาดเล็ก ที่อยากมีพื้นที่เกษตรกรรมที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาศักยภาพพนักงาน เสริมทักษะชีวิต ยกระดับการพึ่งตนเองด้านอาหาร ตลอดจนเพิ่มโอกาสทางอาชีพและรายได้ให้กับพนักงาน โดยใช้การทำเกษตรในเมือง ตั้งแต่การออกแบบพื้นที่ การออกแบบระบบและวางแผนการทำงาน ระบบการจดบันทึกข้อมูล การเตรียมดิน การเตรียมปัจจัยการผลิต การปลูกและการดูแลพืชผัก

*อาจมีค่าใช้จ่าย สำหรับกิจกรรมศึกษาดูงาน, การจัดอบรม, และการให้บริการใช้สถานที่ เป็นต้น  ขอรายละเอียดจากศูนย์เรียนรู้ฯ