ศูนย์เรียนรู้เกษตรในเมืองชุมชนทรัพย์สินมั่นคง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

ทำความรู้จักศูนย์เรียนรู้ฯ  สวนผักชุมชนสินทรัพย์มั่นคง จ.สมุทรปราการ  สวนผักบนพื้นที่บ่อบำบัดน้ำเสีย พัฒนาให้เกิดประโยชน์  เป็นตัวอย่างชุมชนที่เคยถูกไล่รื้อ และต้องการ “สร้างบ้านให้มากกว่าคำว่าบ้าน”  และสวนผักชุมชนเป็นหนึ่งในเป้าหมายนั้น โดยมีผู้สูงอายุมีบทบาทสำคัญในการผลิตอาหารเพื่อเลี้ยงดูคนในชุมชน การทำสวนช่วยพัฒนาทักษะ เทคนิคการพึ่งตนเองด้านอาหารในพื้นที่จำกัด

ชุมชนสินทรัพย์มั่นคง เป็นชุมชนอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบางปู  เกิดจากการรวมกลุ่มของสมาชิกในชุมชนเดิม คือชุมชนบางสำราญที่ถูกให้ออกจากพื้นที่กรมธนารักษ์ จึงรวมตัวกันเพื่อเข้าร่วมโครงการการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยในชุมชนแออัด  ได้ร่วมโครงการบ้านมั่นคงตั่งแต่ปี 2549  มีสมาชิกทั้งหมด 107 หลังคาเรือน  ปลูกสร้างในที่ดินที่สมาชิกรวมกันซื้อที่ดิน  5 ไร่ในนามสหกรณ์  สมาชิกในโครงการส่วนใหญ่มีอาชีพ เป็นพนักงานโรงงาน  แม่ค้า  รายได้ไม่มากจึงจำเป็นที่จะต้องมีประหยัดในการดำรงชีวติในแต่ละวัน เพราะสมาชิกยังมีภาระกับการที่จะต้องจ่ายค่าดินและบ้าน ในช่วงวิกฤตโควิดที่เกิดขึ้นจึงได้รับผลกระทบอย่างมาก จึงรวมกลุ่มกันทำสวนผักในชุมชน จากการพัฒนาพื้นที่รกร้างว่างเปล่า ที่ชุมชนกำหนดให้เป็นบ่อบำบัดน้ำเสีย แต่เนื่องจากไม่มีงบประมาณในการก่อสร้าง จึงถูกปล่อยทิ้งร้าง “สวนผักบนพื้นที่บ่อบำบัดน้ำเสีย ที่ชุมชนต้องการพัฒนาให้เกิดประโยชน์

สวนผักชุมชนเป็นหนึ่งในเป้าหมายนั้น สวนผักแห่งนี้จังมีบทบาทสำคัญในการสร้างความมีชีวิตชีวาให้กับพื้นที่ในชุมชน ที่ไม่ค่อยมีพื้นที่ส่วนกลางและพื้นที่สาธารณะ เป็นพื้นที่ของการสร้างความสุข รอยยิ้ม และสียงหัวเราะของผู้สูงอายุที่ไม่ค่อยได้รับการดูแลหรือให้ความสำคัญ และเมื่อมาทำสวนผักชุมชน ผู้สูงอายุกลายเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการสร้างพื้นที่อาหารสำรองยามฉุกเฉินให้กับคนวัยอื่นๆ ได้เข้าถึงอาหารปลอดภัยในภาวะวิกฤต รวมถึงการสะท้อนให้เห็นว่า แม้จะมีพื้นที่ไม่มาก แต่หากวางระบบการเพาะปลูกที่ดี การปรับปรุงดิน การทำปัจจัยการผลิตต่างๆ ที่ดี ก็สามารถให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า

ที่ตั้ง  ชุมชนทรัพย์สินมั่นคง หมู่ 8 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

ช่องทางการติดต่อ  *หากต้องการเข้ามาเยี่ยมชม* กรุณาโทรนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ 062-474-8833, 087-976-4694

การให้บริการ  การเรียนรู้เหมาะสำหรับการทำสวนผักชุมชนในพื้นที่จำกัด การทำสวนผักชุมชนในกลุ่มผู้สูงอายุ โดยเน้นการทำปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ การปรับปรุงดิน การทำปุ๋ยหมัก การทำน้ำหมักชีวภาพ จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง การเตรียมต้นกล้า การปลูกและการดูแล การเพาะเห็ด และการถนอมอาหารจากผลผลิตในแปลง เป็นต้น

*อาจมีค่าใช้จ่าย สำหรับกิจกรรมศึกษาดูงาน, การจัดอบรม, และการให้บริการใช้สถานที่ เป็นต้น ขอรายละเอียดจากศูนย์เรียนรู้ฯ