ศูนย์เรียนรู้เกษตรในเมืองบ้านสวนอาจารย์พีท เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ

ทำความรู้จักศูนย์เรียนรู้ฯ   ท่ามกลางการขยายตัวของเมือง ที่พักอาศัยขนาดใหญ่รุกล้ำพื้นที่สีเขียวและพื้นที่เกษตรกรรมดังเดิมจนแทบไม่เหลือ แต่บ้านสวนอ.พีทก็ยังคงยืนยันว่าผืนดินตรงนี้จะยังเป็นพื้นที่สีเขียวที่คอยสร้างโอโซน สร้างอาหาร และปลูกองค์ความรู้ในการทำเกษตรให้เติบโตสืบไปในอนาคต ด้วยพื้นที่เกษตรกรรมขนาด 7 ไร่ ที่ตั้งอยู่ริมคลองพระโขนง จากความมุ่งมั่นของคนรุ่นใหม่ที่พยายามรักษาพื้นที่ผลิตอาหารของเมืองให้คงอยู่ไว้ให้คนรุ่นหลัง ทำเกษตรแบบเมืองผสมผสานไปกับร่องสวนแบบดั้งเดิม ผลิตอาหารที่หลากหลาย อาทิ ผักกินใบ ผักสวนครัว ผักยืนต้น ไม้ผล สำหรับบริโภคในบ้าน และจำหน่ายให้กับเพื่อนๆ ในที่ทำงาน  เพื่อนบ้านใกล้เคียง

พร้อมยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร ภายใต้ความเชื่อที่ว่า “การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาและทุกสถานที่” ลักษณะการเรียนรู้ดังกล่าวจึงไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในห้องเรียน แต่เกิดจากการลงมือปฏิบัติในสถานการณ์จริง ย่อมส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงอันทรงคุณค่า อย่างไรก็ตามการทำการเกษตรในเมืองต้องอาศัยความรู้จากหลากหลายศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) หรือ สะเต็ม เป็นต้น อันเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และสอดคล้องกับโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจแบบใหม่ (BCG) ที่เน้น การพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและการรักษาสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล มั่นคงและยั่งยืนไปพร้อมกัน

ที่ตั้ง  1 อ่อนนุช 17 แยก 1 เขตสวนหลวง แขวงสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

ช่องทางการติดต่อ  *หากต้องการเข้ามาเยี่ยมชม* กรุณาโทรนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ 095-396-3951, 062-509-9964 

FB : Baan Suan Ajarn Pete

การให้บริการ  เปิดอบรมหลักสูตรอบรมระยะสั้นที่ส่งเสริมและให้ความรู้กับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการปลูกผักในเมือง รวมทั้งการสร้างอาชีพและรายได้จากการปลูกผัก, หลักสูตรการอบรมสำหรับนักจัดการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา คุณครู และผู้ปกครองที่มุ่งเน้นการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับเกษตรกรรม การปลูกผัก รวมถึงผู้สนใจทั่วไป  พร้อมด้วย ป่าอาหารในเมือง ร่องสวนไม้ผลแบบดั้งเดิม นวัตกรรมแปลงผักยกพื้น  จักรยานรดน้ำ  ภาชนะจากใบไม้  ปุ๋ยหมัก/ดินหมัก 3 ขี้

*อาจมีค่าใช้จ่าย สำหรับกิจกรรมศึกษาดูงาน, การจัดอบรม, และการให้บริการใช้สถานที่ เป็นต้น   ขอรายละเอียดจากศูนย์เรียนรู้ฯ