ปัญหาของแหล่งน้ำในเมือง

การขาดแคลนแหล่งน้ำก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการขยายพื้นที่เกษตรในเมือง เมืองใหญ่หลายประเทศทั่วโลก

Seedwebs

May 22, 2018

ภูมิอากาศในเมืองที่มีผลต่อการปลูกผัก

พื้นที่เมืองส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยอาคารและบ้านเรือนเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งสิ่งปลูกสร้างส่วนใหญ่ล้วนมาจากปูนซีเมนต์รวมถึงมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

Seedwebs

May 15, 2018

การบรรเทาปัญหาดินปนเปื้อนสารพิษ

วัสดุหรือสารเคมีที่ใช้ในพื้นที่เมือง เช่น แบตเตอรี่ ถ่านไฟฉาย สีทาบ้าน ปูนซีเมนต์ หรือคราบน้ำมัน ล้วนประกอบไปด้วยสารเคมีที่เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิต 

Seedwebs

May 8, 2018

อุปสรรคและความท้าทายของการเกษตรในเมือง – มิติในแง่สิ่งแวดล้อม

เมื่อพูดถึงการทำเกษตรกรรม โดยมากมักพบในพื้นที่นอกเขตเมืองและเขตชนบท อย่างไรก็ตามความสนใจทำเกษตรในเมือง

Seedwebs

May 1, 2018