นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการใช้คุกกี้ (Cookies Privacy Policy)

โครงการสวนผักคนเมือง  มีความจำเป็นต้องใช้คุกกี้ในการทำงานหลายส่วนของเว็บไซต์เพื่อรับประกันการให้บริการของเว็บไซต์ที่จะอำนวยความสะดวกใน การใช้บริการเว็บไซต์ของท่าน โดยโครงการรับประกันว่าจะใช้คุกกี้เท่าที่จำเป็น และมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลของท่านโดยสอดคล้องกับกฎ หมายที่ เกี่ยวข้อง และจะไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวใหแ้ก่บุคคลอื่น เว้นแต่เป็นกรณีการใช้คุกกี้บางประเภทที่อาจดำเนินการโดยผใู้ห้บริการภายนอก ทั้งนี้เมื่อท่านเข้าใช้บริการ เว็บไซต์โครงการจะถือว่าท่านรับทราบและตกลงนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้แล้ว โดยโครงการสงวนสิทธใิ์นการปรับปรุงนโยบายฉบับนี้ตามแต่ละระยะเวลาที่โครงการเห็น สมควร โดยโครงการจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์นี้ 

ประเภทและวัตถุประสงค์การใช้คุกกี้ของโครงการ โครงการมีความจำเป็นต้องใช้คุกกี้หลายประเภทเพื่อจุดประสงค์ที่แตกต่างกันไป ดังต่อไป นี้ 

1. Strictly Necessary Cookies ซึ่งเป็นคุกกี้ประเภทที่มีความจำเป็นอย่างมากต่อการทำงานให้บริการของเว็บไซต์แก่ผู้ใช้บริการ 

2. Performance Cookies ซึ่งเป็นคุกกี้ประเภทที่ประเมินประสิทธิภาพในการทำงานแต่ละส่วนของเว็บไซต์ทั้งนี้คุกกี้ประเภทดังกล่าวอาจดำเนินการโดย ผู้ให้บริการภายนอก

สำหรับคุกกี้ประเภทอื่นนอกเหนือจาก Strictly Necessary Cookies หากได้รับความยินยอมจากท่าน โครงการจะใช้คุกกี้ดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะที่ได้ระบุไว้ 

ทั้งนี้โครงการใช้โปรแกรม Plausible และ Clarity ในการเก็บข้อมูลการใช้บริการเว็บไซต์ของท่านสิทธิของเจ้าของข้อมูล โครงการรับทราบ และเคารพสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลตามกฎหมาย โดยเฉพาะสิทธิถอนความยินยอมได้ทางหน้าเว็บไซต์ และท่าน สามารถลบการตั้งค่าคุกกี้บน Browser ของตนเองได้เช่นกัน หรือหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อโครงการได้ที่: อีเมล [email protected]