พื้นที่เรียนรู้ความมั่นคงทางอาหาร

 

มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) ได้ดำเนินงานส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดทั้งพื้นที่รูปธรรมที่เป็นโครงการนำร่องเพื่อพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืนในภูมิภาคต่างๆ ตลอดจนทำงานด้านการวิจัย เผยแพร่ ประสานความร่วมมือ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร และสถาบันที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมยั่งยืนประเทศ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 จนถึงปัจจุบัน

 

 

ในขณะที่ทำงานในพื้นที่ต่างจังหวัดกับกลุ่มเกษตรกรเป็นหลัก ทางมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) ก็เริ่มเห็นถึงความสำคัญของการทำงานกับกลุ่มคนในเมืองมากขึ้น ด้วยตระหนักว่า เมืองกับชนบทล้วนเชื่อมโยงกัน

ทางมูลนิธิ จึงร่วมกับเครือข่ายผู้ที่สนใจทำเกษตรในเมือง ริเริ่มทำโครงการสวนผักคนเมืองขึ้น เมื่อปีพ.ศ. 2553  โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างพื้นที่ต้นแบบเกษตรในเมืองที่เชื่อมโยงกับมิติการพัฒนาด้านต่างๆ ทั้งสังคม เศรษฐกิจ สุขภาพ และสิ่งแวดล้อมของเมือง อีกทั้งยังมุ่งสร้างระบบอาหารทางเลือกที่เชื่อมโยงผู้ผลิตกับผู้บริโภค เชื่อมโยงเมืองกับชนบท และสร้างวิถีชีวิตที่เกื้อกูลกันมากขึ้น

 

 

พื้นที่เรียนรู้เพื่อความมั่นคงทางอาหาร หรือสวนผักคนเมือง ณ ตำบลไทรม้า อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  บนเนื้อที่กว่า 2 ไร่แห่งนี้ ถือเป็นเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานกับผู้ผลิต และผู้บริโภค ทั้งที่อยู่ในเมืองและในชนบทได้อย่างดี

“พวกเรามุ่งมั่นและตั้งใจ จะสร้าง “พื้นที่เรียนรู้เพื่อความมั่นคงทางอาหาร” แห่งนี้ขึ้น สำหรับเกษตรกร ผู้บริโภค และประชาชนที่สนใจทุกคน เพื่อศึกษาและทำความเข้าใจกระบวนการเพาะปลูก การปรุง การกิน และได้เข้ามามีส่วนร่วมกับการฟื้นฟูพันธุกรรมพืช ทรัพยากรชีวภาพ และระบบนิเวศของเมือง เพื่อความมั่นคงยั่งยืนของผู้ผลิต ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กัน

 

พื้นที่แห่งนี้ประกอบไปด้วย

  1. พื้นที่สาธิตการทำเกษตรในเมือง
  2. ห้องสมุด
  3. ห้องอบรมเอนกประสงค์ และพื้นที่จัดกิจกรรมกลางแจ้ง
  4. อาคารสำนักงาน

บริการ

1. บริการจัดอบรมการทำเกษตรในเมือง หลายหลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรปลูกผักพื้นฐาน/สวนผักคนเมือง, หลักสูตรปลูกผักบนพื้นปูน สวนผักดาดฟ้า สวนผักแนวตั้ง , หลักสูตรปลูกผักในพื้นที่จำกัด พื้นที่ที่มีแสงน้อย , หลักสูตรการเพาะงอก เพาะต้อนอ่อนไม่โครกรีน เพาะเห็ดในพื้นที่จำกัด , หลักสูตรการทำปุ๋ยหมักจากการเศษอาหารในครัวเรือน , หลักสูตรการทำโรงเรือนเพาะชำฉบับคนเมือง , หลักสูตรการพึ่งตนเองในเมือง , หลักสูตรการทำอาหารทานเองจากสวนผักคนเมือง ,หลักสูตรการทำเครื่องปรุงรสแบบธรรมชาติ และหลักสูตรอื่นๆ อีกมากมาย จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในเครือข่ายสวนผักคนเมือง

 

 

2. บริการวิชาการ ด้วยห้องสมุดเกษตรกรรมยั่งยืน ห้องสมุดที่รวบรวมหนังสือ วารสาร รายงาน เอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมยั่งยืน เกษตรในเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศไว้มากมาย ท่านสามารถเลือกหยิบหนังสือที่ต้องการค้นคว้า ท่ามกลางบรรยากาศของแปลงผัก และอาคารที่ออกแบบ ให้เป็นมิตรกับธรรมชาติและผู้คน

 

3.บริการห้องประชุม/สัมมนา พื้นที่รองรับสำหรับการจัดอบรมและสัมมนา สามารถรองรับได้ประมาณ 50 คน พื้นที่ในส่วนนี้เปิดให้บริการแก่องค์กรทั่วไปสามารถมาติดต่อเพื่อใช้พื้นที่ในการจัดประชุมหรืออบรมสัมมนาตามแต่วาระโอกาส พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก อาทิ LCD Projector กระดานไวน์บอร์ด เครื่องเขียน เครื่องเสียง พร้อมบริการอาหารโดยกลุ่มนักปรุงจากสวนผักคนเมือง และเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก

 

 

4. เปิดเป็นพื้นที่ให้ผู้บริโภคได้เรียนรู้และเข้าถึงอาหารปลอดภัย ผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ

โครงการไข่ยิ้ม : มุ่งหวังอยากให้คนเมืองเข้าใจว่าอาหารที่กินมีที่มาอย่างไร ผ่านการร่วมเป็นสมาชิก ลงทุนอุปถัมภ์ไก่ในราคาตัวละ 2000 บาท และร่วมเรียนรู้ ร่วมดูแลไก่ไปด้วยกัน โดยมีพื้นที่ในการเลี้ยงไก่อยู่ที่พื้นที่ความมั่นคงทางอาหารแห่งนี้ นอกจากสมาชิกจะได้เรียนรู้เรื่องการเลี้ยงไก่ เข้าใจที่มาของอาหารแล้ว ยังได้รับไข่ไก่ออร์แกนิกไปกินรวม 210 ฟองต่อการอุปถัมภ์ไก่ 1 ตัว โดยโครงการจะทยอยส่งไข่ให้ในแต่ละเดือน

 

 

City Farm Market : ตลาดนัดที่เชื่อมโยงผู้ผลิต ทั้งในเครือข่ายสวนผักคนเมือง และเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก กับผู้บริโภคที่สนใจ โดยใช้ระบบการสั่งจองล่วงหน้า หรือ Pre-Order มีผลผลิตทั้งข้าว ไข่ไก่ ไข่เป็ด เนื้อหมู เนื้อไก่ อาหารทะเล ผัก ผลไม้ อาหารแปรรูป อาหารพร้อมทาน เครื่องปรุง ไปจนถึงปัจจัยการผลิต ที่เปิดให้สั่งจอง และนัดมารับในวันจัดตลาด ซึ่งจะจัดเดือนละ 1 ครั้ง

 

 

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

โครงการสวนผักคนเมือง : ปลูกผัก ปลูกเมือง ปลูกชีวิต มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย)

ที่อยู่ : 3/13 หมู่ที่ 6 ซอยบางอ้อ 2 ถนนบางรักน้อย 18 ตำบลไทรม้า อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

13/3 Moo 6 Soi Bang Aor 2, Bang Rak Noi 18, Amphur Muang, Nonthaburi 11000

โทร. 02-057-3913 / 064-150-2259

E-mail: [email protected]

Line ID : @cityfarm

และสามารถติดตามข่าวสาร ความรู้ และกิจกรรมต่างๆของโครงการสวนผักคนเมือง และพื้นที่เรียนรู้เพื่อความมั่นคงทางอาหารแห่งนี้ได้ที่

https://thaicityfarm.com

www.facebook.com/cityfarmthailand