‘ผักพื้นบ้าน’ ผู้ช่วยรักษาความมั่นคงทางอาหารในยุคโลกรวน

สวนผักคนเมือง มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย) ขอขอบคุณ Urban Futures & Policy ที่ได้ช่วยสรุปชุดความรู้

จากงานเสวนา ผักพื้นบ้าน ผู้ช่วยรักษาความมั่นคงทางอาหารในยุคโลกรวน ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมาร่วมกับกิจกรรมพื้นที่เชื่อมโยงอาหารของ City Farm Market

ในยุคนี้ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อระบบเกษตรนิเวศและเกษตรอินทรีย์ กลุ่มคนที่เห็นความสำคัญและจับมือกันในการพยายามที่จะทำงานและฟื้นฟูระบบเหล่านี้กำลังประสบปัญหากับปัจจัยของการเปลี่ยนแปลงที่ควบคุมไม่ได้ ส่งผลให้ต้องมีการค้นหาการปรับตัวในรูปแบบต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง และในวันนี้ ยังคงเป็นเรื่องที่ยังคงต้องหาทางออก

และวัฒนธรรมการกินที่หลากหลายและผสมผสานความเป็นพื้นบ้านอยู่บ้าง ก็คงพอได้ลิ้มรสสัมผัสของพืชผักที่เติบโตตามฤดูกาล และอาจจะโตแบบที่ไม่ได้ตั้งใจปลูกอยู่ริมรั้วบ้าน ในหนองคลองบึง หรือ ในที่รก ๆ ในสวน โดยสิ่งเหล่านี้ ล้วนแล้วแต่เป็นจุดตั้งต้นของความอุดมสมบูรณ์ที่มาจากธรรมชาติและของระบบเกษตรนิเวศ หรือ แม้แต่ระบบของชีวิตของเรา

ในฐานะผู้บริโภคโดยเฉพาะผู้บริโภคในเมือง เคยตั้งคำถามกันบ้างไหม ว่าอาหารที่เรากินเข้าไปนั้นเติบโตและเดินทางมาสู่จานอาหารเราอย่างไร ? เราบริโภคอาหารในจานที่มีความหลากหลายมากแค่ไหน และ เราบริโภคสิ่งที่มีความหลากหลายกันไปเพื่ออะไร ?

และโปรดติดตามเนื้อหาในตอนที่ 2 เรื่องเกี่ยวกับโภชนาการของผักพื้นบ้านที่แลกเปลี่ยนจากนักวิชาการจากวง ได้ทางเพจ Urban Futures & Policy