งานมหัศจรรย์ดอกดาหลาบาน

สวนผักคนเมือง มีกิจกรรมดีๆ ที่อยากเชิญชวนทั้งคนใกล้ คนไกล ไปเรียนรู้ ความหลากหลายทางพันธุกรรม เมื่อถึงเวลา ดอกดาหลาบาน

วันเสาร์ที่ 1 กรกฏาคม 2566 เวลา 9.30 – 16.00 น. ณ เรือนต้นฉำฉา บ้านพน ม.8 ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง

จากความท้าทายของการปลูกพืชเชิงเดี่ยว “ยางพารา” สถานการณ์เปลี่ยนแปลงของโลก การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจราคาพืชผลทางการเกษตรซึ่งเป็นพืชหลักตัวหนึ่งของภาคใต้ การจัดการเชิงเดี่ยวที่ปลูกในที่พื้นที่เดิมต่อเนื่องกันประมาณ 3 รอบ ใช้เวลา ประมาณ 60 ปีหรือมากกว่า จะพบว่าอัตราการเจริญเติบโตของต้นยางพาราจะค่อยๆ ลดขนาดลง เปลือกบางลง และให้น้ำยางน้อย การปลูกพืชเชิงเดี่ยว ยังทำให้ดินเสื่อมคุณภาพลง รวมถึงการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีในแปลงปลูกยางพาราเป็นเวลายาวนาน ควบคู่กับสถานการณ์ยางพารามีราคาถูกลง กับความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรชาวสวนยาง และเกษตรกรขาดความมั่นคงทางอาหาร อาหารไม่ปลอดภัย รายจ่ายมากกว่ารายรับ มีแนวโน้มหนี้สินเพิ่มขึ้น

การปรับตัวของเกษตรกรรายย่อย ในการนำภูมิปัญญาท้องถิ่น ป่ายาง สวนสมรม ที่เน้นการสร้างความหลากหลาย เกื้อกูลในระบบเกษตรนิเวศ สะท้อนผ่านรูปธรรม ความหลากหลายพันธุกรรมในป่าร่วมยาง#ดาหลามีดอกให้สีสันสวยงาม ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศในห่วงโซ่อาหารในสวน มีนกกินปลี กินแมลง แมงมุง ดูดน้ำหวานจากเกสรดอกไม้ จากการทำงานร่วมกันของเกษตรกรและระบบนิเวศน์ ช่วยกันดูแลธรรมชาติ เคารพธรรมชาติไม่ใช้สารเคมี ทำให้ดอกดาหลานานาพันธุ์มีพันธุ์เพิ่มขึ้น เฉพาะในสวนปันแสง ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนเกษตร /กองทุนยาไส้ยาใจสาขา 120 มีพันธุ์ดาหลาเพิ่มขึ้น 20 สายพันธุ์

“ดาหลา” จึงถือเป็นพืชที่ทรงคุณค่า นำมาปรุงเป็นอาหารมีเมนูหลากหลาย ช่วยลดรายจ่ายในครัวเรือน นอกจากนั้นพืชร่วมยางช่วยเพิ่มความชื้นในสวนยางที่มีความหลากหลาย เปรียบเสมือนเครืองปรับอากาศช่วยควบคุมความชื้น ทั้งยังเป็นพืชอาหารอีกด้วยไม่ว่าจะเป็น เหมียง ตาหมัด กระวาน ปุดช้าง ต้นฉิ้ง มังคุด มะไฟ ไฟกา ฯลฯ

แต่ความรู้ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของดาหลาเป็นความรู้ที่ยังอยู่ในวงจำกัด คนส่วนใหญ่รู้เพียงการนำมาเป็นทำข้าวยำ ความหลากหลายดาหลามีหลากหลายสี มีหลากหลายสายพันธุ์ คนที่รู้ใช้และตระหนักคุณค่าโดยไม่ต้องใช้สารเคมีในวิถีเกษตรนิเวศ

งาน มหัศจรรย์ดอกดาหลาบาน จึงเกิดขึ้น เพื่อเป็นพื้นที่ของการนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รูปธรรม ข้อมูลคุณค่า ความงาม การใช้ประโยชน์ และการสร้างมูลค่าของดอกดาหลาและการสร้างระบบนิเวศเกษตรเหมาะสม

ภายในงาน มีกิกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย อาทิ

1.นิทรรศการและการสาธิต

1.1 มหัศจรรย์ดาหลา คุณค่าความหลากหลากในระบบเกษตรนิเวศ

1.2 ผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากดาหลาและพืชร่วมที่อยู่ในระบบเกษตรนิเวศ

1.3 เมนูอาหารจากดาหลา กับ วัตถุดิบเครือข่ายเขา นา เล

1.4 ศิลปะกับดาหลาการเพนท์ลายผ้าและ ชมดาหลาบาน

2. การสัมมนาวิชาการ

2.1 เสวนา หัวข้อ “มหัศจรรย์ดาหลา คุณค่าความหลากหลากในระบบเกษตรนิเวศ”

2.2 เสวนา หัวข้อ “เส้นทางดาหลากับการสร้างคุณค่าเพิ่มมูลค่าสู่คุณภาพชีวิตที่ดี”

3.การประกวด

3.1 เมนู ดาหลาสวยอย่างมีคุณค่า ผักคู่ครัว 2 ประเภทโดยมีดาหลาเป็นวัตถุดิบหลัก

3.2 จัดดอกดอกไม้ มีดาหลาเป็นหลัก

3.2 ดอกดาหลาในดวงใจ