ศูนย์อบรมสวนผักหฤหรรษ์ปันยิ้ม

ผู้ดูแล : คุณจิตรา หิรัญพฤกษ์ (พี่โฉ)

“สวนผักหฤหรรษ์ปันยิ้ม” เกิดจากความฝันที่จะสร้างสรรค์สวนให้เป็นที่เชื่อมโยงวิถีชีวิตของการพึ่งตนเองด้านต่างๆ ผ่านการลงมือปฏิบัติและจัดกระบวนการเรียนรู้สู่เด็กๆ เยาวชนและคนทั่วไปที่สนใจ โดยเริ่มจากการชักชวนเพื่อนๆ ที่สนใจกระบวนการเรียนรู้ของเด็ก การพึ่งตนเอง การปลูกผักกินผัก และการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม โดยใช้กระบวนการทางด้านศิลปะ ดนตรี และการซึมซับธรรมชาติ ให้เด็กเกิดความรักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม รักการปลูกผักกินผักและการพึ่งตนเอง

สวนผักหฤหรรษ์ปันยิ้มแห่งนี้ จึงพยายามเชิญชวนคนเมืองที่สนใจเกี่ยวกับวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมที่กินอยู่อย่างเรียบง่าย ไร้สารเคมี สนใจการปลูกผักและการพึ่งตนเองด้านต่างๆ ให้มากขึ้น เพื่อจะได้รู้ที่มาของสิ่งที่บริโภคอุปโภคว่ามีกระบวนการผลิตเป็นอย่างไร ส่งผลอะไรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการลด หลีกเลี่ยงหนทางไปสู่การป่วย ผ่านการลงมือทำ หรือรู้วิธีการเลือกสรรสิ่งที่ดีต่อคุณภาพชีวิตมากขึ้น  และพยามยามพัฒนาให้เกิดการเรียนรู้และถ่ายทอดเรื่องการพึ่งตนเองในด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น อาทิ การทำผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ การทำสบู่ธรรมชาติ การทำเครื่องปรุงจากพืชผักสมุนไพรธัญพืช เป็นต้น

ภายในพื้นที่ศูนย์อบรม จัดฐานหรือมุมสำหรับเรียนรู้ต่างๆ ได้แก่

 • มุมปลูกผักในภาชนะหฤหรรษ์

 • มุมเพาะกล้าย้ายกล้า

 • มุมดอกไม้กินได้
 • มุมปลูกข้าวในกะละมัง
 • มุมปุ๋ยหมักไม่กลับกอง

 • บ้านไส้เดือนหฤหรรษ์

 • บ้านเห็ดหฤหรรษ์
 • ผักพื้นบ้านในป่าน้อยหฤหรรษ์

 • มุมสบู่ธรรมชาติ
 • บ้านมัดย้อมสีธรรมชาติ

 • มุมอาหารสนุกเพื่อสุขภาพ

 • ลานดูแลสุขภาพสบายกายสบายใจ

โดยจะจัดกิจกรรมอบรมในแต่ละฐานเรียนรู้ให้กับผู้ที่สนใจสลับผลัดเปลี่ยนกันไป ท่ามกลางความเขียวของพืชผักต้นไม้ใบหญ้า และสีสันของสวนสนุกของเด็กๆ เพื่อให้ที่นี่เป็นทั้งที่เรียนรู้และผ่อนคลายทั้งคนในชุมชนและคนทั่วไป

หากสนใจเยี่ยมชมและเรียนรู้ในสวนผักหฤหรรษ์ปันยิ้มแห่งนี้ สามารถติดต่อได้ที่

เบอร์โทรศัพท์ : 089-777-0213

Email : [email protected]

Facebook : https://www.facebook.com/สวนผักหฤหรรษ์ปันยิ้ม