ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ผู้ดูแล : คุณชูเกียรติ โกแมน

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกองทุน จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม สุขภาพ พ.ศ. 2544 โดยมีหน้าที่ริเริ่ม ผลักดัน กระตุ้น สนับสนุน และร่วมกับ หน่วยงานต่างๆ ในสังคม ในการขับเคลื่อนกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อให้คนไทยมีสุขภาพดีครบ 4 ด้าน กาย จิต ปัญญา สังคม และร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่

ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ในซอยงามดูพลี เป็นพื้นที่สาธารณะต้นแบบที่สนับสนุนและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การสร้างสุขภาวะอย่างสร้างสรรค์โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)เพื่อเสนอทางเลือกใหม่ของการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาวะด้วยการจุดประกายความคิด ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างประสบการณ์ และแรงบันดาลใจให้มีทักษะชีวิตที่รู้เท่าทัน สามารถเลือกสิ่งที่ดีให้แก่ตนเองและแบ่งปันไปยังคนรอบข้าง เพื่อร่วมสร้างสุขภาวะในสังคมไทย

บนดาดฟ้า ชั้นที่ 6 จึงพัฒนาให้เป็นสวนผักดาดฟ้า เพื่อเป็นตัวอย่างหนึ่งที่มีการจัดสรรพื้นที่ชั้นบนของตึกทำเป็นสวนดาดฟ้า โดยด้านบนมีการปลูกผักหลายชนิด มีแปลงผักตามฤดูกาล มีผักกระถาง พืชผักสมุนไพร ทุกอย่างปลูกในกระถางและจัดวางในที่แดดส่องถึง โดยมีการปลูกไม้เลื้อยประเภทไม้ใบและไม้ดอกแซมด้วย ซึ่งคนที่สนใจอยากปลูกผักสามารถแวะเวียนมาเรียนรู้ได้เสมอ

“ทุกต้นเสาร์แรกของทุกเดือน ศูนย์เรียนรู้ฯ จะมีกิจกรรมเวิร์กช็อปปลูกผักบนดาดฟ้า โดยวิทยากรที่คลุกคลีกับสวนผักคนเมืองมานานมาให้คำแนะนำทุกขั้นตอน ตั้งแต่การ เตรียมพื้นที่ เลือกพืชพรรณ รวมทั้งการดูแลรักษา เราเชื่อว่ายิ่งมีพื้นที่สวนในเมืองมากเท่าไหร่ ยิ่งเป็นกำไรของคนที่อยากมีสวนของตัวเอง”

ผู้สนใจสามารถติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมของศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. ได้ทาง http://www.thaihealth.or.th/ และ https://www.facebook.com/thaihealth หรือ โทร. 081-731-8270

หรือสามารถติดต่อคุณชูเกียรติ ได้ที่ 085-090-2283