เปิดประสาทสัมผัส เชื่อมโยงธรรมชาติ ฟื้นคืนชีวิต

ทุกวันนี้เราพูดกันมากถึงปัญหาสุขภาพ ผู้คนล้มป่วยทั้งทางกาย และทางใจ ปัญหาสังคม ผู้คนเต็มได้ด้วยความรุนแรง แก่งแย่งแข่งขัน ความสัมพันธ์แปลกแยก ไปจนถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม ที่ผู้คนบริโภคอย่างขาดความตระหนัก ขาดความใส่ใจ ที่จะร่วมกันแก้ไข…….บางทีปัญหาที่เราพูดถึงเหล่านี้ อาจเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงได้ที่สวนบ้านคุณ

Seedwebs

September 27, 2019