แหล่งน้ำขนาดเล็กบนพื้นที่สูง

บนพื้นที่ดอยหรือพื้นที่ราบลุ้มที่ในฤดูฝนก็มีน้ำล้นเหลือเกินกว่าที่จะใช้ในพื้นที่ผลิตอาหาร พอหมดหน้าฝนก็แทบจะไม่มีน้ำให้ใช้ จึงเป็นข้อกำจัดแก่นักปลูกที่จะดูแลไม้ผลยืนต้นที่ต้องการน้ำในช่วง 2-3 ปีแรก ให้รอดพ้นไปได้ในช่วงฤดูแล้ง หากพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กไว้ใช้ในฤดูร้อนผ่านการให้น้ำหยด ก็ช่วยให้เราสามารถทำสวนผลไม้จนสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ในอนาคต

Note เทคนิคนี้อาจไม่เหมาะสำหรับไม้ผลที่ต้องการน้ำมากตลอดฤดูกาล เช่น ทุเรียน มังคุด หรือ โกโก้