ปรับปรุงดินฉบับคนไม่รีบ

หากเรามีที่ดินที่ยังไม่เริ่มเพาะปลูกอะไร และวางแผนว่าจะทำเกษตรในอีก 2-3 ปี ข้างหน้า แต่แปลงของเรามีดินที่แข็งมาก มีธาตุอาหารที่น้อย การเลือกใช้พืชตระกูลถั่ว เช่น ปอเทือง โสน ถั่วพุ่ม หรือถั่วพร้า มาช่วยปรับปรุงไปก่อน ก็ถือว่าเป็นวิธีการที่เหมาะสมสำหรับผู้อยากปรับปรุงดินแบบค่อยเป็นค่อยไป แถมใช้งบประมาณน้อยมากเมื่อเทียบกับการปรับปรุงดินด้วยวิธีการอื่น