สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกำลังเร่งผลักดันร่างกฏหมายเกษตรในเมืองแบบองค์รวมในฟิลิปปินส์

หากต้องการเพิ่มการผลิตอาหาร สมาชิกสภากำลังผลักดันให้มีการดำเนินการร่างกฏหมายการเกษตรในเมืองแบบบูรณาการที่เสนอผ่านสภาท้องถิ่น ซึ่งพยายามเพิ่มพื้นที่ว่างให้มากที่สุดและใช้เทคโนโลยีและวิธีการทางการเกษตรที่เกิดขึ้นใหม่

ใน House Bill 72 ผู้แทนสภา Negros Occidental โดยคุณ Jose Francisco Benitez กล่าวว่าการส่งเสริมการเกษตรในเมืองในครัวเรือน ชุมชนและโรงเรียนจะนำไปสู่ความมั่นคงด้านอาหารและการลดความยากจน เสริมสร้างการสร้างชุมชนและสนับสนุนโครงการ Greening แห่งชาติ

เชากล่าวเสริมอีกว่า “เกษตรในเมืองยังให้คุณค่ากับพื้นที่ในเมืองที่ไม่ได้ใช้งาน เพิ่มทรัพยากรที่ดินที่มีจำกัดให้ได้มากที่สุด ซึ่งมีแนวโน้มลดลงมากขึ้นเนื่องจากการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็วและการพัฒนาเมืองที่ไม่ยั่งยืน”

คุณเบนิเตซอ้างอิงจากการสำรวจสถานีตรวจอากาศทางสังคมประจำไตรมาสแรกปี 2022 ว่าความหิวโหยเพิ่มขึ้นจาก 11.8% ในเดือนธันวาคม 2564 เป็น 12.2% ซึ่งแปลได้ว่า 3.1 ล้านครอบครัวประสบปัญหาความอดอยากอย่างน้อยหนึ่งครั้งในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมาก่อนการสำรวจ

ร่างกฎหมายนี้จะครอบคลุมพื้นที่ของรัฐหรือเอกชนที่ไม่ได้ใช้งานหรือถูกทิ้งร่าง อาคาร ตู้คอนเทนเนอร์ เขตการปกครองหรือหมู่บ้าน ที่พักอาศัยสาธารณะ พื้นที่เปิดโล่งในทุกเขตเมือง รอบเมือง และเขตเมืองในประเทศ และทรัพยากรที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่ทั้งหมดในโรงเรียน มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยของรัฐหรือเอกชน ค่ายทหารที่เหมาะสมสำหรับการปลูกพืชผลและการเลี้ยงสัตว์ปีก ปศุสัตว์ และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

อย่างไรก็ตาม ร่างกฎหมายดังกล่าวระบุว่า การใช้ที่ดินว่างเปล่าเพื่อการเกษตรในเขตเมืองจะไม่ถูกนำมาใช้เป็นเหตุในการขับไล่ครอบครัวผู้ตั้งถิ่นฐานนอกระบบที่ครอบครองที่ดินดังกล่าว

นอกจากนี้ มาตรการดังกล่าวยังระบุด้วยว่าการเลี้ยงสัตว์ปีกและปศุสัตว์จะถูกจำกัดให้อยู่ในพื้นที่ที่ “เป็นเมือง” และการเลี้ยงปศุสัตว์ทั้งหมดจะต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานและข้อบังคับด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่ออกโดยกรมอนามัย กรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ กรมมนุษย์ การตั้งถิ่นฐานและการพัฒนาเมือง (Department of Human Settlements and Urban Development – DHSUD) และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

ภายใต้ร่างกฎหมายนี้ หน่วยรัฐบาลท้องถิ่นจะระบุและพัฒนาที่ดินและอาคารของรัฐบาลและเอกชนที่ไม่ได้ใช้งาน โดยไม่กระทบต่อสิทธิ์ของเจ้าของที่ดิน อาคาร และพื้นที่เปิดโล่งภายในเขตอำนาจศาลของตน สำหรับการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ทั้งหมดหรือบางส่วนเป็น ไม่ว่าจะเป็นสวนผักชุมชน สวนป่าอาหาร ฟาร์มในร่ม และ/หรือ ฟาร์มแนวตั้ง เพื่อสนับสนุนความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการของชุมชน

โดยระบุว่าสวนป่าที่เป็นอาหารและสวนผักในเมืองที่นำหลักการทางการเกษตรและระบบนิเวศมาใช้จะเป็นรูปแบบสำคัญของการเกษตรในเมืองในทุกที่ที่ทำได้และเป็นไปได้

ร่างกฎหมายดังกล่าวระบุว่า หน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่นทั้งหมด โดยการประสานงานกับกรมวิชาการเกษตรและสำนักงานพัฒนาสหกรณ์จะทำให้สมาคมในละแวกใกล้เคียงและองค์กรประชาชนมีศักยภาพ และอำนวยความสะดวกในการจัดระเบียบและการลงทะเบียนของสหกรณ์ในชุมชน เพื่อทำสวนผักชุมชนและจัดตั้งตลาดเกษตรกรในชุมชน

หน้าที่ของหน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่น

DHSUD และกรมวิชาการเกษตรจะส่งเสริมระบบการผลิตอาหารออร์แกนิกที่ยั่งยืน ชาญฉลาด และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและวิธีการใหม่ๆ ในการจัดการดิน สารอาหาร น้ำ และพลังงาน เช่น การทำปุ๋ยหมัก การเก็บน้ำฝน และการใช้พลังงานหมุนเวียน

นอกจากนี้ DHSUD ยังจะรับรองการใช้ทรัพยากรที่ดินอย่างสมเหตุสมผลในการวางผังเมืองเพื่อส่งเสริมการเชื่อมต่อระหว่างเมืองอย่างยั่งยืน ตลอดจนข้อกำหนดเชิงพื้นที่ของการจัดการห่วงโซ่อุปทานและการขนส่งเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างแหล่งอาหารในเมืองและชนบท

ในด้านนี้ DHSUD จะประกาศแนวทางปฏิบัติเพื่อความสอดคล้องของแผนการใช้ที่ดินที่ครอบคลุมและกฎหมายการแบ่งเขตของหน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่นกับนโยบาย กรอบการทำงาน กลยุทธ์และมาตรฐานการเกษตรในเมือง

ร่างกฎหมายกำหนดให้รัฐบาลท้องถิ่นทั้งหมดรวมการพัฒนาการเกษตรในเมืองไว้ในแผนการพัฒนาประจำปี แผนการลงทุนประจำปี แผนกรอบทางกายภาพ และแผนแม่บทการพัฒนา รวมถึงการว่าจ้างเกษตรกรและวิศวกรเกษตรและระบบชีวภาพเพื่อดำเนินโครงการเกษตรกรรมในเมือง

กล่าวคือ หน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่นพร้อมด้วยความช่วยเหลือของกรมวิชาการเกษตร กรมการปกครองภายในและท้องถิ่น และกรมสารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสารจะจัดตั้งและบำรุงรักษาระบบข้อมูลดิจิทัล ระบบข้อมูลนี้จะอำนวยความสะดวกในการรวบรวม การจัดการ และการวิเคราะห์ระบบอาหารในเมือง ข้อมูลการเกษตรและโภชนาการอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการติดตามและประเมินผลประสิทธิภาพของหน่วยงานรัฐท้องถิ่นเทียบกับเป้าหมายด้านการเกษตรและโภชนาการของระบบอาหาร

กรมสามัญศึกษาและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาด้วยความช่วยเหลือทางเทคนิคของ สพฐ. จะบูรณาการการเกษตรในเมืองเข้ากับหลักสูตรวิชาการสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษาของสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนที่เปิดสอนหลักสูตรด้านการเกษตร ภาคปฏิบัติ คหกรรมศาสตร์และวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร

การปฏิบัติตามโดยหน่วยงานย่อยและผู้พัฒนาอาคารชุดและเจ้าของห้องชุดอาจมีสิทธิ์ได้รับสิ่งจูงใจภายใต้พระราชบัญญัติสาธารณรัฐ (RA) 10771 หรือที่เรียกว่า “พระราชบัญญัติงานสีเขียวของฟิลิปปินส์ปี 2016” ซึ่งอยู่ภายใต้กฎและข้อบังคับที่ประกาศโดยกระทรวงการคลังและ DHSUD

เงินให้กู้ยืมที่ขยายโดยรัฐบาลและธนาคารเอกชนไปยังบุคคล บริษัท และหุ้นส่วนที่เข้าร่วมจะถือว่าเป็นการปฏิบัติตาม RA 10000 หรือ “The Agri-Agra Reform Credit Act of 2009”

มาตรการนี้ยังสร้างโครงการคู่ขนานแห่งชาติเกี่ยวกับการเกษตรในเมืองและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ซึ่งจะนำโดยกรมวิชาการเกษตรเพื่อพัฒนาและคงไว้ซึ่งการดำเนินการร่วมกันเพื่อส่งเสริมการเกษตรในเมือง

Reference

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbusinessmirror.com.ph%2F2022%2F07%2F20%2Flawmaker-urban-farms-can-help-cut-poverty%2F%3Ffbclid%3DIwAR3Y1MfQyvnYhVar80cPrU0uOS-T67AgrXl6qEDgXjMuEO3vuD2hbn7rWAU&h=AT0dzwQvDeASdvATI71_BVuWLx8Un04DoeOYcZuhueCh0WD41co8Io_Sjnl4yxOFanGGHdZOEdsT66uh9tRrgZCAMbjjnR5sX7t6jQk4YASDYyAmAw9HzV67YYU1lRyNZLhqhuI2s_WehMUrLII8&tn=-UK-R&c[0]=AT0mK2Fh1LweNueBXt2x0MTPDX0MQFqGOow083dIEXGmV5-bT1212yLZyDRYnIC6-PMZuu7tYUj3dbFevgbq8IS3wMnapxF0TFNr57AhRhuNnMcbCpmCgIyBDK1Mb5hY6eLdiplOra-ko4En_4ZYIdGhcLfqTiD3Tv4zToGlInz1eA8sgGGMK8NTBX_ZXW2PK6NCWtOWsrY_0F1EjCQVXZ13NhxD61RuvmU