ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด 

เกร็ตเล็กน้อยๆ ที่คนทำเกษตรไม่ควรละเลย ซึ่งปุ๋ยทั้ง 3 แบบก็ใช้งานแตกต่าง ไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างดิน เพิ่มธาตุอาหารและอินทรีย์วัตถุ ซึ่งสามารถเลือกมาใช้ตามความเหมาะสมของพื้นที่และปัจจัยการผลิต