USDA ให้งบสนับสนุนเกษตรในเมืองและการผลิตเชิงนวัตกรรม

กรมการเกษตรของสหรัฐฯ (USDA) ประกาศให้เงินทุนสนับสนุนสูงถึง 4 ล้านดอลลาร์ สำหรับสนับสนุนการพัฒนางานเกษตรในเมืองและโครงการการผลิตเชิงนวัตกรรม สำนักงานเกษตรในเมืองและการผลิตเชิงนวัตกรรมของ USDA กำลังรับข้อเสนอโครงการสำหรับการวางแผนและโครงการนวัตกรรม และเงินช่วยเหลือเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่เปิดกว้างขึ้นของ USDA ในการสนับสนุนงานเกษตรในเมือง

โดยคุณ Gloria Montaño Greene รองเลขาธิการฝ่ายผลิตและอนุรักษ์พื้นที่เกษตร ได้กล่าวว่า   “เกษตรในเมืองสามารถสร้างบทบาทสำคัญในด้านความเป็นธรรมและความเสมอภาคทางอาหาร” และยังกล่าวเสริมอีกว่า “โครงการดังกล่าวมีศักยภาพในการให้ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และรวมชุมชนเพื่อปรับปรุงภาวะโภชนาการและการเข้าถึงอาหาร และเพิ่มการผลิตอาหารในท้องถิ่นในเขตเมือง”

และคุณ Leslie Glover II ผู้จัดการโครงการคนใหม่ของสำนักงานเกษตรในเมืองและการผลิตเชิงนวัตกรรม ได้ให้ความเห็นว่า “กว่า 80 เปอร์เซ็นต์ของประชากรสหรัฐที่อาศัยอยู่ในหรือใกล้ใจกลางเมือง เกษตรในเมืองสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของคนจำนวนมาก” และยังให้ความเห็นอีกว่า “การส่งเสริมให้ชุมชนผลิตอาหารเพื่อสุขภาพในท้องถิ่นจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องความเป็นธรรมและการเข้าถึงอาหารได้อีกมาก”

โครงการที่ USDA จะให้การสนับสนุนแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ โครงการวางแผนและโครงการดำเนินการ

โครงการวางแผน (Planning projects)

โครงการวางแผน จะเป็นการเริ่มต้นหรือขยายความพยายามของเกษตรกร ชาวสวน พลเมือง ข้าราชการ โรงเรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ในเขตเมืองและชานเมือง โดยโครงการอาจกำหนดพื้นที่เป้าหมายในการเข้าถึงอาหาร การศึกษา ธุรกิจ และบริษัทที่เปิดใหม่ (Start-up) สำหรับเกษตรกรรายใหม่ วนเกษตรในเมือง หรือป่าอาหาร และการพัฒนานโยบายที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งเขต และความต้องการอื่น ๆ ของการผลิตในเมือง นี้คือ 2 โครงการตัวอย่างได้รับการคัดเลือกในปีที่ผ่านมา ได้แก่

  • The City of New Haven, Connecticut โครงการพัฒนาแผนแม่บทเกษตรเมืองใหม่ฉบับแรก แผนนี้จะใช้ในการเข้าถึงที่ดินและโอกาสในการเพิ่มทักษะการผลิตและการขายผลผลิตที่ปลูกในท้องถิ่น สร้างชุมชน ปรับปรุงสุขภาพของประชาชนและความเป็นอยู่และให้โอกาสทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีที่ดินว่างเปล่าและมีการเข้าถึงอาหารที่จำกัด
  • California’s Center for Land-Based Learning เป็นโครงการประเมินงานเกษตรในเมืองที่ครอบคลุมพื้นที่ของ West Sacramento ในการทำแผนที่และบันทึกกิจกรรมต่างๆ ณ ปัจจุบัน โดยระบุโอกาสในการเติบโตและให้คำแนะนำเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกที่เกษตรในเมืองมีต่อชุมชนระดับต่างๆ

โครงการดำเนินการ (Implementation projects)

โครงการดำเนินการช่วยเร่งพื้นที่ต้นแบบที่มีอยู่และที่เกิดขึ้นใหม่ที่ในด้านเกษตรในเมือง ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ในร่มหรือกลางแจ้ง และทางการเกษตรอื่นๆ ที่ให้บริการเกษตรกรหลายราย โครงการจะสนับสนุนเข้าถึงอาหารในท้องถิ่นและร่วมมือกับองค์กรพันธมิตรและอาจสนับสนุนความต้องการโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ รวมถึงสนับสนุนความพยายามทางการศึกษาและการดำเนินนโยบายการทำเกษตรในเมือง ด้านล่างคือ 2 โครงการตัวอย่างได้รับการคัดเลือกในปีที่ผ่านมา

  • Arkansas Interfaith Power and Light โครงการสนับสนุนการเข้าถึงอาหารในท้องถิ่นโดยการช่วยเหลือเครือข่ายชาวสวนในเมืองและเกษตรกรในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน องค์กรกำลังให้ความรู้แก่ชุมชนเกี่ยวกับประโยชน์ในด้านสิ่งแวดล้อมของอาหารท้องถิ่นและคุณค่าทางโภชนาการของอาหารที่จากพืช รวมถึงให้คำปรึกษาแก่เยาวชนในอาชีพเกษตรในเมือง และมีส่วนร่วมกับผู้คนมากขึ้นในการผลิตอาหารอินทรีย์ในท้องถิ่น
  • Atlanta’s The Greenleaf Foundation เป็นโครงการที่ใช้ Greenleaf Community Farm เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงและสนับสนุนโครงการด้านอาหารของผู้ประกอบการ และปิดช่องโหว่ของระบบอาหารในเขต Council 5 โครงการนี้ประกอบด้วยสวนผักชุมชน ฟาร์มที่ใช้ระบบการซื้อขายทางออนไลน์ (payflex farm) และพื้นที่ต่างๆ ของชุมชนเพื่อเชื่อมโยงและให้ความรู้แก่ผู้อยู่อาศัย นอกจากนี้ยังจะขยายโครงการ Edible Neighborhoods เพื่อให้สามารถเข้าถึงผลผลิตที่สดใหม่ได้อย่างเท่าเทียมกัน พร้อมให้ความรู้แก่ผู้อยู่อาศัยในการจัดสวนที่กินได้และเป็นจุดเริ่มต้นของระบบอาหาร

USDA กำลังเปลี่ยนแปลงระบบอาหารของสหรัฐโดยให้ความสำคัญกับการผลิตอาหารในท้องถิ่นและระดับภูมิภาคที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้นตลาดที่เป็นธรรมสำหรับผู้ผลิต ทำให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถเข้าถึงอาหารที่ดีต่อสุขภาพและมีคุณค่าทางโภชนาการในทุกชุมชน สร้างตลาดใหม่และแหล่งรายได้ สำหรับเกษตรกรและผู้ผลิตที่ใช้การผลิตอาหารตามสภาพอากาศและการทำป่าไม้อัจฉริยะ การลงทุนครั้งประวัติศาสตร์ในโครงสร้างพื้นฐานและความสามารถด้านพลังงานสะอาดในชนบทของอเมริกา และให้คำมั่นต่อความยุติธรรมทั่วทั้งแผนกโดยการขจัดอุปสรรคที่เป็นระบบ และสร้างกำลังแรงงานที่เป็นตัวแทนของอเมริกามากขึ้น

References