Mississauga รวบรวมข้อมูลออนไลน์สำหรับการพัฒนายุทธศาสตร์เกษตรในเมือง

เมือง Mississauga เป็นที่ติดกับ Toronto ประเทศแคนนาดา ซึ่งทางเทศบาลกำลังรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนายุทธศาสตร์เกษตรในเมืองผ่านการสำรวจออนไลน์ที่เปิดตัวเมื่อวันจันทร์ที่ 12 เมษายน ที่ผ่านมา โดยมุ่งหวังว่า ยุทธศาสตร์นี้จะช่วย “จำแนกบทบาทของเมืองในการสนับสนุนความพยายามในการเพิ่มศักยภาพการผลิตอาหารในเขตเมืองทั่ว Mississauga ได้”ด้วยยุทธศาสตร์นี้มุ่งหวังที่จะส่งเสริมวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีเพิ่มพลังให้ชุมชนเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ เกี่ยวกับการปลูกและเก็บเกี่ยวผลิตผลและสนับสนุนธุรกิจในท้องถิ่นที่มีความสัมพันธ์กับเกษตรกรรมในเมือง

สวนผักชุมชนที่ดูแลโดย Ecosource ทั้ง 9 แห่งที่เมือง Mississauga

ในด้านขับเคลื่อนงานเกษตรในเมือง ทางเทศบาลได้ทำงานร่วมกับ Ecosource เพื่อจัดการดำเนินงานและดูแลสวนผักชุมชน โดย Ecosource เป็นองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมที่พัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งเชี่ยวชาญในโครงการเชิงปฏิบัติที่สนุกสนาน และมุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนนิสัยประจำวันให้กลายเป็นพลเมืองด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น ตั้งแต่ปี 2549 Ecosource เป็นผู้บริหารและดำเนินโครงการสวนชุมชนใน Mississauga มีสวนผักชุมชนกว่า 9 แห่ง รวมถึงสวนเกษตรและศูนย์อบรมในเมืองหนึ่งแห่งในสวนสาธารณะ Mississauga ซึ่งจัดการโดย Ecosource อีกทั้งผลผลิตก็สามารถนำมาขายผ่านตลาดเกษตรกรตามเวปไซด์ต่างๆ ซึ่งสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.visitmississauga.ca/shop/category/farmer-markets

การพัฒนาเกษตรในเมืองจะช่วยให้ประโยชน์ 4 ด้านหลัก ได้ ด้านสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นระยะอาหารเมือง (food miles) การปรับปรุงสุขภาพของดิน สนับสนุนความหลากหลายทางชีวภาพและที่อยู่อาศัยของแมลงผสมเกสร ด้านสังคมที่เกษตรในเมืองจะช่วบเพิ่มความมั่นคงทางอาหาร สร้างโอกาสทางการศึกษาเพื่อเพิ่มความรู้ด้านอาหารสำหรับคนทุกวัย รวมถึงโอกาสในการผลิตอาหารที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ด้านเศรษฐกิจ เกษตรในเมืองยังช่วยสนับสนุนการเป็นผู้ประกอบการอาหารในท้องถิ่น การผลิตอาหารที่บ้านหรือในเมืองอาจหมายถึงการลดค่าใช้จ่ายที่ต้องซื้อสินค้าจากร้านขายของชำหรือร้านสะดวกซื้อได้น้อยลงเช่นกัน และสุดท้าย ด้านสุขภาพ เกษตรในเมืองจะช่วยส่งเสริมการรับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการมากขึ้น เช่น ผักและผลไม้ รวมถึงการมีส่วนร่วมในการทำสวนสามารถส่งผลดีต่อสุขภาพกายและใจ

ดังนั้น เกษตรในเมืองจึงสามารถพัฒนาได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น การปลูก การแปรรูป การแบ่งปันและการแจกจ่ายอาหารภายในเขตเมือง ตัวอย่างของการเกษตรในเมือง ได้แก่ การปลูกผลไม้ สมุนไพรและผัก การดูแลแหล่งที่อยู่อาศัยของแมลงผสมเกสรและการขายผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ กลยุทธ์ดังกล่าวจะช่วยให้ Mississauga บรรเทาและปรับตัวให้เข้ากับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดย “เสริมสร้างความยืดหยุ่นและความพร้อมในระดับชุมชน”

เมืองนี้ยังเสริมว่าเมืองนี้จะส่งเสริมวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีในหมู่ผู้อยู่อาศัยและเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ เกี่ยวกับการปลูกและการเก็บเกี่ยว คนเมือง Mississauga ในหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน ชุมชนชาวสวนและผู้ปลูกอาหาร กลุ่มชุมชน Mississauga BIAs กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (เช่นเกษตรกรธุรกิจการเกษตรและธนาคารอาหาร) และทุกคนที่ทำงาน ทำหน้าที่หรืออาศัยอยู่ใน Mississauga ก็สามารถให้ข้อเสนอแนะผ่านแบบสำรวจออนไลน์ได้ (แบบสำรวจออนไลน์ https://yoursay.mississauga.ca/urban-agriculture-strategy/survey_tools/urban-ag-survey) ซึ่งการเปิดพื้นที่ให้บุคคลทั่วไปเสนอข้อคิดเห็นผ่านช่องทางนี้ จะช่วยให้เทศบาลออกมาตราการหรือแผนพัฒนาเมืองให้สอดคล้องความต้องการของคนเมืองได้อย่างดี

References