โครงการสวนผักคนเมือง ประกาศผลการคัดเลือกข้อเสนอโครงการส่งเสริมเกษตรในเมืองฯเพื่อฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานราก ของกลุ่มชุมชนที่มีความเปราะบางด้านอาหารในพื้นที่เมือง จำนวน 30 โครงการ

โดยมีวัตถุประสงค์

สนับสนุนการสร้างพื้นที่เกษตรกรรมในเมืองให้เป็นแหล่งผลิตอาหารของชุมชน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการพึ่งตนเองด้านอาหาร ลดค่าใช้จ่ายด้านอาหาร ให้กับกลุ่มคน/ชุมชนที่มีความเปราะบางด้านอาหาร จากวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ส่งเสริมความรู้ เทคนิคการทำเกษตรในเมือง ตลาดชุมชน การแปรรูปผลผลิต การทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร และความรอบรู้ด้านทักษะการเงิน เพื่อฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตวิถีใหม่

เพื่อให้คนปลูกผักในเมืองมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของเกษตรในเมืองที่มีบทบาทสำคัญของการสร้างความมั่นคงทางอาหารของคนเมือง และการพัฒนาที่เชื่อมโยงกับมิติต่างๆ มีส่วนร่วมพัฒนาระบบอาหารทางเลือกและวิถีชีวิตทางเลือกที่อยู่บนฐานของการเกื้อกูลระหว่างกัน ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระดับนโยบาย

ทางโครงการสวนผักคนเมือง ขอประกาศรายชื่อ โครงการที่ผ่านการคัดเลือก และได้รับการสนับสนุนโครงการย่อย เพื่อฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานราก ของกลุ่มชุมชนที่มีความเปราะบางด้านอาหารในพื้นที่เมืองด้วยเกษตรในเมือง ดังรายชื่อต่อไปนี้

.

.

โครงการที่ผ่านการคัดเลือก โปรดติดตามรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงาน ทางอีเมล์นะคะ

.