เทศกาลสวนผักคนเมือง ครั้งที่ 6 : City Farm Festival #6 “เมือง Move on ไม่ทิ้งความมั่นคงทางอาหารไว้ข้างหลัง”

.

ช่วงเวลา 1 ทศวรรษที่ผ่านมา โครงการสวนผักคนเมือง ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย) ร่วมกับ มูลนิธิศูนย์สื่อเพื่อการพัฒนา และศูนย์เรียนรู้เกษตรในเมือง ด้วยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ด้วยตระหนักถึงปัญหาของคนเมืองในด้านอาหาร ทั้งเรื่องความปลอดภัยและความมั่นคงทางอาหาร รวมถึงปัญหาด้านสุขภาพ สังคมและสิ่งแวดล้อมของเมือง เราจึงมุ่งยกระดับการพึ่งตนเองด้านอาหารของคนเมือง และผนวกเรื่องการปลูกผักแบบไม่ใช้สารเคมีและการพึ่งตนเองด้านอื่นๆ ให้อยู่ในวิถีชีวิตของคนเมือง พร้อมทั้งมุ่งยกระดับความคิด สร้างความตระหนักถึงบทบาทของเกษตรในเมืองในฐานะที่มีส่วนช่วยพัฒนาระบบอาหารและวิถีชีวิตทางเลือกที่เกื้อกูลธรรมชาติ สร้างสังคมการอยู่ร่วมกันทั้งในเมือง ระหว่างคนเมืองกับชนบทและทรัพยากรธรรมชาติ

“เมื่อเริ่มปลูกผัก คนเมืองได้สัมผัสพื้นดิน  คุณค่า ที่มาของอาหาร และเรียนรู้สิ่งแวดล้อมรอบตัว รวมถึงความรักในธรรมชาติ เชื่อมระหว่างคนเมืองกับชนบทได้ ทำให้คนเข้าใจ เข้าถึง วิถีเกษตรกรรมธรรมชาติ มากกว่าการปลูกผัก คือ การปลูกเมือง และปลูกชีวิต คนเมืองรู้ว่า พวกเขาผลิตอาหารได้ สร้างพื้นที่อาหารได้  และเชื่อมโยงคนหลายกลุ่มเข้าด้วยกัน เพื่อเปลี่ยนแปลงเมือง และเดินหน้าต่อไปเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารของเมืองให้เกิดขึ้นได้”

วิกฤตที่เกิดขึ้นในช่วงเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็น วิกฤตน้ำท่วม 2554 , ฝุ่น PM 2.5  และการระบาดของโรคโควิด-19  ล้วนแต่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารของเมือง คุณภาพชีวิตของผู้คนที่อาศัยอยู่ในเมือง ความท้าทายนี้จะยังคงเป็นปัญหาที่ไม่มีคำตอบและไม่มีทางออก หากผู้คนในเมืองยังไม่ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเมืองและความมั่นคงทางอาหารอย่างจริงจัง ถึงเวลาแล้วที่พวกเราจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง การเพิ่มพื้นที่ผลิตอาหารของเมือง การเชื่อมโยงให้เกิดพื้นที่กระจายอาหาร ตลาดทางเลือกในเมือง การมีผังเมืองที่เห็นความสำคัญของพื้นที่อาหาร การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง ที่ไม่สร้างให้เกิดความเหลื่อมล้ำ

.

โครงการสวนผักคนเมือง และภาคีเครือข่าย ขอเชิญชวนร่วมงาน

.

เทศกาลสวนผักคนเมือง ครั้งที่ 6 : City Farm Festival #6 “เมือง Move on ไม่ทิ้งความมั่นคงทางอาหารไว้ข้างหลัง” มาร่วมสร้างพลัง และผลักดันให้เมือง
มีนโยบาย/ยุทธศาสตร์ที่ให้ความสำคัญกับระบบเกษตรและอาหาร ความมั่นคงทางอาหาร และการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน

.

วันเวลา

ระหว่างวันที่  27 – 28 พฤศจิกายน 2563 เวลา  9.00 – 17.00 น.

สถานที่

          ณ สวนผักคนเมือง มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย) ต.ไทรม้า อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

.

กำหนดการ

วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563

วันเสาร์ที่  28  พฤศจิกายน 2563

City Farm Market

พบกับ ร้านค้าผลผลิตในวิถีเกษตรกรรมยั่งยืน เกษตรกรรายย่อย เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก และเครือข่ายสวนผักคนเมือง มากกว่า  30  บูธ

โซน แปลงสาธิต และนิทรรศการ

อาทิรูปแบบการพึ่งตนเองด้านอาหารของเมือง คอนโด ทาวน์เฮาส์ บ้านเดี่ยว สวนผักชุมชน สวนผักในสวนสาธารณะ, บทบาทเกษตรในเมืองกับคุณภาพชีวิตของคนเมือง, ระบบการจัดการขยะอาหารของเมืองเพื่อเปลี่ยนเป็นปุ๋ยหมัก, การประยุกต์หลักเพอร์มาคัลเชอร์สำหรับเกษตรเมือง, เปิดโลกเกษตรกรรม เปิดดวงตาอีกครั้งสู่วิถีธรรมชาติ, การศึกษาศักยภาพของดินในเมืองต่อการทำการเกษตรเพื่อผลิตอาหารปลอดภัย, ปันอาหารปันชีวิต สู่  แปลง ปลูก ปัน,  Mapping พื้นที่เรียนรู้ พื้นที่อาหารต้นแบบ, เส้นทางอาหารของ City Farm Market, ยุทธศาสตร์อาหารของเมืองในต่างประเทศ เป็นต้น

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ฟรี!!

**พิเศษสุดๆ สำหรับท่านที่ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน 500 ท่านแรก รับของที่ระลึกจากสวนผักคนเมือง กระเป๋าผ้า 1 ทศวรรษสวนผักคนเมือง ปลูกเมือง ปลูกชีวิต พร้อมชุดความรู้ ท่านละ 1 Set

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563  ในลิ้งค์

https://forms.gle/KkhXKBPeEANZGybCA

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563  ในลิ้งค์
https://forms.gle/J267SXQFhWWKtPwdA