สวนผักชุมชน บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งรัก…

โดย “กลุ่มสวนผักชุมชนหมู่บ้านกรีนวิลล์” (เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร)
.
หมู่บ้านกรีนวิลล์ เป็นหมู่บ้านที่มีสมาชิกจำนวนหลายร้อยหลังคาเรือน หลายคนอยู่ที่นี่มานาน แต่ไม่ค่อยรู้จักกัน เนื่องจากต่างคนต่างทำงานและไม่ค่อยมีเวลาพูดคุยกัน และเวลามีปัญหาที่ต้องช่วยกันแก้ไข ก็มักจะมีความขัดแย้งกันอยู่เสมอ เพราะไม่ค่อยมีพื้นที่หรือกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้คนได้ทำความรู้จักกัน

.
ในขณะเดียวกัน ภายในบริเวณหมู่บ้าน ก็มีพื้นที่ว่างเปล่าที่ถูกปล่อยทิ้งร้าง และไม่ได้ใช้ประโยชน์ ซึ่งมีจำนวนหลายแปลงด้วยกัน กลายเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ร้าย และต้องเสียค่าใช้จ่ายดูแลตัดหญ้าเป็นประจำ โดยที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์พื้นที่
.
จากปัญหาดังกล่าว สมาชิกหมู่บ้านกรีนวิลล์ ได้มีการรวมตัวกัน ของสมาชิกที่มีความสนใจเรื่องการปลูกผัก เพื่อช่วยกันสร้างพื้นที่สวนผักชุมชนให้เกิดขึ้นบนพื้นที่แปลงว่าง ด้วยความหวังว่า จะใช้พื้นที่สวนผักชุมชนแห่งนี้เป็นพื้นที่ปลูกผัก และสร้างอาหารปลอดภัยให้ผู้คนในชุมชน
.
และในขณะเดียวกัน ก็มีความหวังที่จะทำพื้นที่สวนผักชุมชนแห่งนี้ ให้เป็นพื้นที่ที่ช่วยบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งรักให้เติบโตขึ้นในใจของผู้คนที่มาร่วมกันทำงาน ขยายไปสู่เพื่อนบ้านในชุมชน และไปสู่ผืนดิน และโลกของเราต่อไปด้วย
.
ปัจจุบันสวนผักชุมชน บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งรัก ของกลุ่มสวนผักชุมชนหมู่บ้านกรีนวิลล์ มีสมาชิกในกลุ่มสวนผักชุมชนหมู่บ้านกรีนวิลล์ จำนวน 24 คน และสามารถสร้างพื้นที่สวนผักชุมชน ที่เปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้มาทำกิจกรรมร่วมกัน ได้รู้จัก พูดคุย และสานสัมพันธ์อันดีต่อกัน
.
และสามารถสร้างพื้นที่เรียนรู้ ที่จัดกิจกรรมอบรม ที่เอื้อให้สมาชิกและผู้ที่สนใจในชุมชน ได้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการปลูกผัก การทำปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ในครัวเรือน เรื่องการทำอาหารจากแปลง เรื่องการพึ่งตนเองง่ายๆ ในเมือง เรื่องระบบอาหารและระบบนิเวศน์ ตลอดจนจัดกิจกรรมสร้างสรรค์อื่นๆ ที่เอื้อให้ผู้คนได้กลับมาเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น เข้าใจธรรมชาติ และมีชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างเชื่อมโยงสัมพันธ์ ช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกันมากขึ้น
.
อย่างไรก็ตาม สวนผักชุมชน บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งรัก ของกลุ่มสวนผักชุมชนหมู่บ้านกรีนวิลล์ ได้มีการวางแผนงานและแนวทางการพัฒนาต่อไป เพื่อสร้างความยั่งยืนและความมั่นคงทางอาหารในอนาคต โดยการจัดกิจกรรมปลูกผักบ้านฉัน ปลูกรักบ้านเธอ เพื่อขยายผลไปยังบ้านสมาชิกที่สนใจจะปลูกผัก หรือไปยังพื้นที่แปลงว่างตามซอยอื่นๆ ที่สมาชิกสนใจจะช่วยกันดูแล.
และสร้างให้พื้นที่สวนผักชุมชน บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งรัก เป็นเหมือนต้นแบบ เป็นแนวทางและเป็นแรงบันดาลที่เสนอให้กรรมการหมู่บ้านดำเนินการขยายผลต่อไปยังพื้นที่สวนกลางที่ยังว่างอยู่
.
#สวนผักคนเมือง
#ปลูกเมืองปลูกชีวิต
#มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนประเทศไทย