โครงการปลูกผักข้างบ้าน สานรักสานสัมพันธ์ชุมชน สายไหม

สร้างความมั่นคงทางอาหารข้างบ้าน ลดรายจ่ายในครัวเรืองด้านอาหาร

หนึ่งในโครงการขนาดเล็ก โครงการสวนผักคนเมือง

“โครงการปลูกผักข้างบ้าน สานรักสานสัมพันธ์ชุมชน สายไหม”

.

ชุมชน กสบ. พัฒนา แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร เป็นชุมชนหนึ่งที่อยู่ในโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง (บ้านประชารัฐริมคลอง) ปัจจุบันมีสมาชิกเข้ามาอยู่อาศัยในบ้านมั่นคง ที่สร้างแล้วเสร็จจำนวน 57 ครัวเรือน ซึ่งสมาชิกในชุมชนส่วนใหญ่เป็นผู้มีรายได้น้อยในขณะที่ค่าครองชีพสูงขึ้น ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย

.

เมื่อสมาชิกในชุมชนส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีรายได้น้อย ค่าครองชีพสูงขึ้น วิกฤตทางเศรษฐกิจและวิกฤตโรคระบาดเหมือนในปัจจุบัน ทำให้สมาชิกในชุมชนยังขาดความมั่นคงในการดำเนินชีวิต ถึงแม้ว่าสมาชิกในชุมชน กสบ. พัฒนา เขตสายไหม มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง แต่ประเด็นเกี่ยวความมั่งคงทางอาหาร สมาชิกในชุมชนได้ริเริ่มการปลูกผักสวนครัวไวบริเวณพื้นที่ว่างเปล่าหน้าบ้านหลังบ้าน และบริเวณข้างๆ บ้าน ซึ่งการปลูกผักสวนครัวของสมาชิกชุมชน กสบ. พัฒนา สามารถลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

.

แต่อย่างไรก็ตาม สมาชิกในชุมชน กสบ. พัฒนา เขตสายไหม ได้มีการร่วมกลุ่มกันเปลี่ยนแปลงพื้นที่รกร้างว่างเปล่าในโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง (บ้านประชารัฐริมคลอง) ซึ่งอยู่บนที่ดินราชพัสดุ มาใช้ประโยชน์เป็นแปลงปลูกผัก เพื่อสร้างแหล่งอาหารให้กับสมาชิกในชุมชน ช่วยลดค่าใช้จ่ายแก่สมาชิกในชุมชน อีกทั้งสามารถนำผลผลิตไปจำหน่ายเพื่อก่อให้เกิดรายได้ และเพื่อช่วยสนับสนุนการพัฒนาให้ชุมชนมีความสามัคคี ร่วมมือกันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้ส่วนรวมในการใช้พื้นที่ส่วนกลาง

.

ปัจจุบันชุมชน กสบ. พัฒนา เขตสายไหม ได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้ และงบประมาณสนับสนุนการสร้างพื้นที่ความมั่นคงทางอาหารให้กับสมาชิกในชุมชน จากโครงการสวนผักคนเมือง มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) ในการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างพื้นที่อาหารที่ปลอดสารเคมี

.

และในวันนี้ชุมชน กสบ. พัฒนา เขตสายไหม ได้ใช้พื้นที่ว่างเปล่าให้เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกในชุมชน โดยการปลูกผักปลอดสารเคมีเพื่อใช้ประกอบอาหารและแบ่งปันในชุมชน ทั้งยังก่อให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงามน่าอยู่และน่ามอง รวมทั้งเป็นศูนย์เรียนรู้แหล่งที่มาของอาหาร

.

ปลูกผักข้างบ้าน สานรักสานสัมพันธ์ชุมชน ลดรายจ่ายสร้างความมั่นคงทางอาหาร