จุดเริ่มต้นของการสร้างแหล่งอาหารปลอดภัย ของชุมชนเพิ่มสินรวมใจ เขตสายไหม

#เพราะอาหารคือชีวิต “โครงการสวนผัก ปลูกรายได้ ปลูกความสุข”

.
ชุมชนเพิ่มสินรวมใจ ตั้งอยู่ที่ริมคลองสอง เขตสายไหม ลำคลองเดียวกับคลองลาดพร้าว – คลองบางบัว ที่รัฐบาลสั่งการให้ กรุงเทพมหานคร สร้างเขื่อนคอนกรีตที่มีความยาวรวมทั้งหมดประมาณ 24 กิโลเมตร เพื่อแก้ไขปัญหาการรุกล้ำลำคลองทำให้กีดขวางทางเดินน้ำ ส่งผลให้การระบายน้ำมีปัญหา และเป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร ซึ่งทางกรุงเทพมหานคร มีแผนการเริ่มงานก่อสร้างเขื่อนคอนกรีต ภายในเดือนตุลาคม 2558
.
ซึ่งในช่วงต้นปี 2557 สมาชิกในชุมชนเพิ่มสินร่วมใจได้รับการชี้แจ้งจากเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตสายไหม ร่วมกับเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เข้ามาชี้แจ้งเกี่ยวกับแผนการสร้างเขื่อนคอนกรีต และแนวทางการรับมือกับผลกระทบ ซึ่งได้มีการดำเนินการโดยการเข้าร่วมกับโครงการบ้านมั่นคง และมีการรวมกลุ่มก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย ซึ่งต่อมาได้มีการดำเนินการสร้างที่อยู่อาศัยอย่างถาวร โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สำนักเขตสายไหม และกรมธนารักษ์ที่ได้ให้เช่าพื้นที่ในระยะยาว 30 ปี
.
ในปัจจุบัน ชุมชนเพิ่มสินรวมใจ ตั้งอยู่ที่ริมคลองสอง เขตสายไหม มีสมาชิกเข้ามาอยู่อาศัย จำนวน 42 ครัวเรือน โดยการเช่าที่ดินของกรมธนารักษ์ และมีพื้นที่ใช้สอย 4X9 ตรม. (ภายในบ้าน) แบ่งเป็นพื้นที่หน้าบ้าน 1 ตรม. พื้นที่หลังบ้าน 2 ตรม. และมีพื้นที่ว่างเปล่าด้านหลังบ้าน และด้านข้างของบ้าน ซึ่งสมาชิกในชุมชนได้มีแผนทำเป็นพื้นที่สีเขียว โดยการปลูกผักปลอดสารพิษ เป็นการใช้พื้นที่ว่างเปล่าให้เป็นประโยชน์ และไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม
.
แต่อย่างไรก็ตาม สมาชิกส่วนใหญ่มีรายได้น้อย มีอาชีพรับจ้าง ซึ่งปัจจุบันมีปัญหาเศรษฐกิจ ค่าครองชีพสูงขึ้น รายได้ที่มีอยู่ไม่พอเพียงกับค่าใช้จ่าย ด้วยเหตุผลดั้งกล่าว ได้เป็นจุดเริ่มต้นให้สมาชิกในชุมชนให้มีการรวมกลุ่มกัน เพื่อเสนอโครงการสวนผัก ปลูกรายได้ ปลูกความสุข และขอรับทุนสนับสนุนกับทางโครงการสวนผักคนเมือง มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) และได้รับการสนับสนุนในปี 2562 นอกเนื่องจากทุนสนับสนุนแล้ว สมาชิกในชุมชนยังได้รับการสนับสนุนด้านองค์ความรู้เกี่ยวกับการเกษตรในเมือง จากทีมพี่เลี้ยงและทีมวิทยากรของโครงการสวนผักคนเมือง เพื่อสร้างแหล่งอาหารที่ปลอดภัย และยั่งยืนให้กับสมาชิกและชุมชน
.
และวันนี้ สมาชิกชชุมชนเพิ่มสินรวมใจ เขตสายไหม สามารถลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน มีการอบรมและการเรียนรู้การทำเกษตรในเมือง ทำให้มีแรงบันดาลใจที่จะสร้างผลผลิต มีน้ำใจ มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีสุขภาพดีขึ้น เพื่อมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยการมีแหล่งความมั่นคงทางอาหารเป็นของชุมชน