เรื่องราวการเดินทางของ #คนจนเมือง กับ #ความมั่งคงทางอาหาร

“โครงการแบ่งปันอาหารชุมชนเมือง” หนึ่งในสมาชิกโครงการสวนผักคนเมือง เปลี่ยนพื้นที่รกร้างให้เป็นพื้นที่อาหาร
.
จากกลุ่มพัฒนาชุมชนใต้สะพาน (คนจนเมือง) ที่ก่อตั้งขึ้น ในเดือนธันวาคม 2538 เพื่อหยุดการไล่รื้อคนใต้สะพานของกรุงเทพมหานคร ที่ไม่มีมาตรการรองรับช่วยเหลือ และเพื่อเรียกร้องให้มีการจัดหาที่ดินรองรับ ที่ชาวบ้านต้องมีส่วนร่วม

.
จนได้รับมาตรการช่วยเหลือและสามารถมีที่อยู่อาศัยที่ถาวรโดยการเคหะฯ จัดซื้อที่ดินรองรับจำนวน 3 พื้นที่ ได้แก่ (1) ชุมชนใหม่ใต้สะพานประชาอุทิศ 76 เขตราษฎร์บูรณะ (2) ชุมชนใหม่ใต้สะพานพูนทรัพย์ เขตสายไหม และ (3) ชุมชนใหม่ใต้สะพานอ่อนนุช 14 ไร่ เขตประเวศ
.
ในเดือนมีนาคม 2544 ชุมชนใหม่ใต้สะพานพูนทรัพย์ (ชุมชนพูนทรัพย์) เขตสายไหม หนึ่งในสามของพื้นที่ที่ได้รับการช่วยเหลือ ได้ย้ายเข้าไปปลูกที่อยู่อาศัยแห่งใหม่ ชุมชนพูนทรัพย์ เขตสายไหม ได้พัฒนางานคุณภาพชีวิตเพื่อให้เกิดการพึ่งพาตนเอง ลดค่าใช้จ่ายผ่านโครงการแบ่งปันอาหาร แปลงเกษตร บ่อเลี้ยงปลา การทำปุ๋ยอินทรีย์ การตั้งกองทุนสวัสดิการ และการพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน ให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยที่ดีของครอบครัว
.
ซึ่งได้มีการรวมกลุ่มและริเริ่มการทำแปลงเกษตรปลอดสารบ้านพูนทรัพย์ และมีร้านค้าสหกรณ์ชุมชน พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยและองค์ความรู้การจัดการขยะ การทำงานภายในกลุ่มเพื่อให้เกิดสังคมแห่งการแบ่งปันเอื้อเฟื้อกันตามวิถีของคนจนเมืองด้วยกัน
.
แต่สภาพพื้นที่ยังมีปัญหาหลังน้ำท่วมใหญ่ปี 2554 พื้นที่ไม่สามารถปลูกผักแบบใช้ดิน ยกแปลง ทำร่องผัก ปลูกผักสวนครัว ไม่ได้ผล จึงมีความจำเป็นที่จะต้องสร้างองค์ความรู้ในการปรับปรุงดิน การใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์และเป็นพื้นที่สร้างความมั่นคงทางอาหารที่ปลอดภัยให้กับสมาชิกและคนในชุมชน
.
และในเดือนกันยายน 2562 กลุ่มพัฒนาชุมชนใต้สะพาน (ชุมชนพูนทรัพย์) เขตสายไหม ได้ดำเนินการเสนอโครงการแบ่งปันอาหารชุมชนเมือง ให้กับทางโครงการสวนผักคนเมือง มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) และได้รับการอนุมัติโครงการ ได้รับการสนับสนุน และพัฒนาศักยภาพด้านองค์ความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวกับเกษตรในเมือง ผ่านกระบวนการอบรมเรียนรู้ จากทีมพี่เลี้ยงและวิทยากรจากโครงการสวนผักคนเมือง
.
โดยมีเป้าหมายการทำโครงการในระยะแรกที่ชุมชนพูนทรัพย์ เขตสายไหม จำนวน 9 คน ซึ่งเป็นกลุ่มแกนนำที่ทำงานคุณภาพชีวิตและที่อยู่อาศัยของชุมชนและเครือข่าย และในอนาคตจะขยายไปยังสมาชิกครอบครัวอื่นในชุมชน รวมทั้งเครือข่ายกลุ่มพัฒนาชุมชนใต้สะพาน และเครือข่ายสลัม 4 ภาค
.
ในปัจจุบัน โครงการแบ่งปันอาหารชุมชนเมือง ของชุมชนพูนทรัพย์ เขตสายไหม ได้มีการพัฒนาพื้นที่แปลงปลูกผัก ให้เป็นพื้นที่สร้างองค์ความรู้ในการปรับปรุงดูแลดิน และการใช้พื้นที่เมืองให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทำสวนผักคนเมือง สร้างพื้นที่ความมั่นคงทางอาหาร ลดภาระการจัดการขยะ และลดค่าใช้จ่ายในครอบครัว และที่สำคัญ เกิดเครือข่ายความมั่นคงทางอาหารโดยใช้แปลงผักหรือองค์ความรู้ในการจัดการแปลงผักในเมืองเป็นตัวเชื่อมประสาน
.
และปัจจุบัน ชุมชนพูนทรัพย์ เขตสายไหม ยังไม่หยุดการพัฒนาองค์ความรู้ด้านเกษตรในเมือง เพื่อสร้างแหล่งอาหารที่ปลอดภัยให้กับสมาชิกและชุมชนต่อไป
.