ชุดความรู้การทำเกษตรในเมือง การสร้างพื้นที่อาหารในเมือง ขนาด 100 ตารางเมตร 🔶ชุดที่ 2 การเตรียมปัจจัยการผลิต🔶

 

 

ภายใต้ภารกิจ แปลง . ปลูก . ปัน สวนผักคนเมือง
สนับสนุนการเข้าถึงอาหารด้วยการสร้างพื้นที่อาหาร ให้กับชุมชนที่มีความเปราะบางในเมือง ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19


.

เพราะการปลูกผักในบ้าน สร้างแหล่งอาหารในเมือง หรือการทำเกษตรในเมือง มีความสำคัญต่อเมืองเป็นอย่างมากทั้งในภาวะปกติหรือภาวะไม่ปกติอย่างที่เป็นอยู่ในช่วงเวลานี้ เพราะ“อาหาร” คือหนึ่งในปัจจัยสี่สำคัญ ที่เกี่ยวข้องกับคนทุกคน เราต้องกินอาหาร 3 มื้อต่อวัน เราจึงต้องมี “แหล่งอาหาร” ของเมืองและต้องมีพื้นที่เกษตรในเมือง (urban agriculture) ที่ประเทศไทยไม่ควรถูกมองข้ามอีกต่อไป
.

เพื่อการปรับตัวของเมืองและคนเมืองต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ และที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต และเพื่อประโยชน์อื่นๆ โดยไปโยงอยู่กับการเกิดขึ้นของกลุ่มเคลื่อนไหวทั่วทุกมุมโลกในเรื่องระบบอาหารใกล้บ้าน ระบบอาหารทางเลือก ความมั่นคงทางอาหารในระดับท้องถิ่น การลดการเดินทางของอาหาร ห่วงโซ่อาหารที่เป็นธรรม ความเกื้อกูลและรับผิดชอบต่อกันระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภค และแนวคิดอื่นๆ อีกหลายอย่าง ซึ่งเกี่ยวโยงและเชื่อมร้อยกันทั้งสิ้น
.

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 เราได้เผยแพร่ชุดความรู้ที่ 1 สามารถติดตามรายละเอียดย้อนหลังได้ที่

🔹https://thaicityfarm.com/…/%f0%9f%8c%be%f0%9f%8c%be-11-…/

🔹และวันนี้โครงการสวนผักคนเมือง ขอส่งมอบชุดความรู้ที่ 2 สำหรับการเตรียมปัจจัยการผลิต เช่น ดินหมัก ปุ๋ยหมัก การเก็บ&รักษาเมล็ดพันธุ์ และอุปกรณ์ทางการเกษตร ซึ่งทุกชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ในด้านปัจจัยการผลิต เพื่อหมุนเวียนมาใช้ในระบบการเพาะปลูกได้อย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญการเตรียมปัจจัยการผลิตนี้ยังช่วยการจัดการขยะอาหาร ขยะอินทรีย์ในเมือง เปลี่ยนเป็นดินหมัก ปุ๋ยหมักที่ช่วยให้พืชผักในสวนของเราได้เติบโตอย่างแข็งแรงอีกด้วย🥦🍆🥬
.

สำหรับคนทั่วไปที่สนใจ หรือชุมชนอื่นๆ ที่อยากร่วมขับเคลื่อนให้เกิดพื้นที่อาหารของชุมชน พื้นที่เกษตรกรรมในเมือง ก็สามารถเรียนรู้ และลงมือไปพร้อมๆ กับสมาชิก
แปลง . ปลูก . ปัน สวนผักคนเมือง ได้นะคะ
.

ขอบคุณความรู้จาก
คุณชูเกียรติ โกเมน
คุณนคร ลิมปคุปตถาวร
คู่มือสวนผักคนเมือง
หนังสือผักยืนต้น กินผักอายุยืน โลกอายุยาว

#แปลงปลูกปัน
#สวนผักคนเมือง
#ปันอาหารปันชีวิต
#สร้างแหล่งอาหารในเมือง
#เครือข่ายสร้างอาหารยามวิกฤต