🥬🍆อัปเดต แปลง. ปลูก. ปัน สวนผักคนเมือง “สนับสนุนการเข้าถึงอาหารด้วยการสร้างพื้นที่อาหาร” 👨‍🌾🤝

สนับสนุนให้เกิดพื้นที่อาหารในชุมชนกลุ่มเปราะบาง ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ซึ่งทำให้พวกเขาตกงาน ได้รับผลกระทบเรื่องรายได้และการเข้าถึงอาหาร โดยการสร้างพื้นที่อาหารของชุมชนนี้ มุ่งเน้นให้สมาชิกในชุมชนได้ลงมือปลูกผัก รวมถึงปัจจัยการผลิตต่างๆ เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนการเพาะปลูกได้อย่างต่อเนื่อง ร่วมกันสร้างพื้นที่อาหารเพื่อดูแลกันและกันในชุมชน เน้นการลงมือทำ เรียนรู้ พึ่งตนเองด้านอาหาร เพื่อการบริโภค แบ่งปันและดูแลกันในชุมชน โดยมีโครงการสวนผักคนเมือง มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย) สนับสนุนปัจจัยการผลิตในเบื้องต้น ชุดความรู้ วิทยากรพี่เลี้ยง และทีมประสานงาน ดูแล ให้คำแนะนำเพื่อให้ทุกชุมชนสามารถสร้างแหล่งอาหารของตนเองได้
.

🔶เนื่องจากพื้นที่อาหารนี้ เน้นการทำงานร่วมกันของคนในชุมชนเอง เราจึงเห็นถึงความเป็นไปได้ ของพื้นที่อาหารขนาด 100 ตร.ม. ที่ชุมชนในเมืองมีโอกาสที่จะพัฒนาพื้นที่อาหารนี้ร่วมกันได้ ซึ่งเป็นพื้นที่ขั้นต้นที่จะสามารถเพาะปลูกผัก ดูแลคนได้ประมาณ 40 – 60 คน และเพาะปลูกตามแนวทางเกษตรกรรมยั่งยืน ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี และสารเคมีใดๆ ในการเพาะปลูก
.

🔶ตอนนี้เราได้ชุมชนที่มีความเปราะบาง และองค์กรที่ทำงานดูแลกลุ่มคนเปราะบางครบ 30 ชุมชนแล้ว ประกอบด้วย ชุมชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 11 ชุมชน ชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 19 ชุมชน
.

🔶ทีมวิทยากรพี่เลี้ยง ทีมประสานงาน ลงพื้นที่ทุกพื้นที่ เพื่อวางแผนการทำงานร่วมกับชุมชน ทั้งเรื่องเป้าหมายของชุมชน กลุ่มสมาชิกที่จะมาร่วมลงมือ การออกแบบพื้นที่ ออกแบบแปลง ออกแบบการเรียนรู้ร่วมกัน สร้างพื้นที่อาหารของตนเองได้
.

“ปัจจัยการผลิตพื้นฐาน จัดเตรียมเรียบร้อยแล้ว เตรียมจัดส่งให้กับทุกชุมชน”
.

🔶เราใส่ใจในทุกกระบวนการ เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงด้านโอกาส ซึ่งการขับเคลื่อนงานนี้ ไม่เพียงสนับสนุนการเข้าถึงอาหารของชุมชนที่มีความเปราะบางเท่านั้น แต่หากได้เชื่อมโยงการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรรายย่อย เกษตรกรรุ่นใหม่ กลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 และการสร้างลสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับเมืองพร้อมไปด้วยกัน
.

🔹เมล็ดพันธุ์ผัก พร้อมเมล็ดพันธุ์ดอกไม้ล่อแมลง ดาวเรือง ดาวกระจาย และบานไม่รู้โรยดอกไม้อินทรีย์ กลุ่มเมล็ดพันธุ์อินทรีย์อีสานวายฟาร์ม คือ กลุ่มเกษตรกรนักเก็บเมล็ดพันธุ์อีสานรุ่นใหม่ กลุ่มเล็กๆ ที่ใช้ชีวิตในวิถีเกษตรอินทรีย์ (Organic Farming) และให้ความสำคัญในเรื่องความมั่นคงทางอาหาร (Food Security) เรารวมตัวกันปลูกเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์พืชผักและดอกไม้ที่หลากหลาย คัดเลือกสายพันธุ์ ค้นหาและเก็บอนุรักษ์เมล็ดพันธุ์พื้นบ้านที่กำลังจะสูญหายไปจากชุมชนเรา ให้คงอยู่กับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอาหารของเรา เพื่อให้เมล็ดพันธุ์มีชีวิตกลุ่มเราจึงแบ่งปัน แลกเปลี่ยน และขายเมล็ดพันธุ์เพื่อเป็นแหล่งรายได้เพื่อหล่อเลี้ยงวิถีชีวิตและชุมชนเกษตรอินทรีย์ของเรา
.

“เมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์อีสานวายฟาร์ม” เราใส่ใจปลูกและเก็บโดยสมาชิกกลุ่มอีสานวายฟาร์ม กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์เกษตรรายย่อย ที่เฝ้าฟูมฟักดูแลต้นพันธุ์ตั้งแต่เป็นต้นกล้าเล็กๆ จนออกดอกออกผลกลายเป็นเมล็ดพันธุ์ให้เราเก็บ จึงกล้าพูดเต็มปากว่า “เมล็ดพันธุ์ทุกเมล็ดผ่านมือเรา” (1) บ้านไร่ถิ่นบุญ ฟาร์ม อ.ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี (2) แม่โขงโนแมดฟาร์ม อ.ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี (3) สวนเสกดิน อ.ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี (4) โตโต้ฟาร์ม อ.คง นครราชสีมา (5) สวนบ้านล้อมรัก อ.ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
.

🔹ดินหมักพร้อมปลูก จากการสนับสนุนให้ลูกจ้างรีสอร์ทแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรี ที่ต้องหยุดงาน ไม่มีรายได้กว่า 60 คน ให้มารวมกลุ่มกันเก็บใบไม้แห้ง ทำกองดินหมัก ปุ๋ยหมัก สร้างให้เกิดรายได้ การจ้างงาน
.

🔹ปุ๋ยหมัก มาจากการจัดการเศษอาหารในเมือง ด้วยเครื่องหมักปุ๋ยขนาดเล็ก ในครั้งนี้เราใช้ปุ๋ยหมัก 3 ตัน ซึ่งมาจากการช่วยจัดการเศษอาหารในเมืองประมาณ 10 ตัน
.

🔹อุปกรณ์ เครื่องมือเกษตร มาจากการสนับสนุนร้านค้าปลีกขนาดเล็ก ให้มีรายได้หลังจากต้องปิดร้านมานานร่วม 2 เดือน
.

“สนับสนุนการเข้าถึงอาหารด้วยการสร้างพื้นที่อาหาร”

🔶แปลง : แปลงพื้นที่สร้างอาหาร แปลงวิกฤตมาเป็นโอกาส แปลงความกังวลใจมาผ่อนคลายด้วยการปลูกผัก

🔶ปลูก : ปลูกผักเพื่อการพึ่งตนเองด้านอาหาร ปลูกผักเพื่อสร้างแหล่งอาหารสำรองของชุมชน ปลูกผักเพื่อสร้างชุมชนแห่งการพึ่งตนเอง

🔶ปัน : ปันที่ดิน ปันเวลา ปันอาหาร ปันโอกาส และสังคมของการแบ่งปัน
.

#แปลงปลูกปัน
#สวนผักคนเมือง
#ปันอาหารปันชีวิต
#สร้างแหล่งอาหารในเมือง
#เครือข่ายสร้างอาหารยามวิกฤต