City Farm Market : @ สวนผักคนเมือง

เป้าหมายและความตั้งใจ

เป็นพื้นที่เชื่อมโยงและกระจายอาหาร พัฒนาสู่ระบบอาหารทางเลือกของคนเมือง ช่วยสร้างสมดุลให้กับระบบอาหารของเมือง ที่เชื่อมสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต ผู้บริโภค และผู้ประกอบขนาดเล็ก ให้สื่อสารกันโดยตรง สร้างความรับผิดชอบในการผลิตและผลผลิตร่วมกัน อันจะนำไปสู่ความมั่นคงทางอาหารและเป็นธรรมต่อทุกชีวิต

ผลผลิตมาจากไหน ??

 • พื้นที่เกษตรในเมือง : เชื่อมโยงผลผลิตจากแหล่งผลิตอาหารในพื้นที่เมือง ของเครือข่ายสวนผักคนเมือง สมาชิกของโครงการฯ ที่มีการปลูกผัก ผลไม้ เพาะเห็ด เลี้ยงไก่ไข่ รวมถึงการแปรรูปอาหาร เครื่องปรุงต่างๆ ที่สามารถนำมาแบ่งปัน กระจายสู่กลุ่มผู้บริโภคในเมือง โดยไม่ต้องให้อาหารเดินทางไกล
 • พื้นที่เกษตรชานเมือง และชนบท : เชื่อมโยงผลผลิตที่มีความความหลากหลาย ที่เมืองยังไม่สามารถผลิตได้ เพื่อให้ผู้บริโภคได้เรียนรู้การกินอยู่ที่สอดคล้องกับธรรมชาติและฤดูกาล จากพี่น้องเกษตรกรรายย่อย ในเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย) ทั้งในพื้นที่ชานเมือง และชนบท ที่ขับเคลื่อนงานเกษตรกรรมยั่งยืนมาอย่างยาวนาน และมีบทบาทสำคัญที่หล่อเลี้ยงระบบอาหารของประเทศ เราอยากให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคได้รู้จักกัน ใกล้ชิดกัน มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ในฐานะเพื่อนที่ต่างต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เข้าใจซึ่งกันและกัน

“เกษตรกรรมยั่งยืน” เป็นวิถีเกษตรกรรมที่ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และดำรงรักษาไว้ซึ่งความสมดุลของระบบนิเวศ สามารถผลิตอาหารที่มีคุณภาพ และพอเพียงตามความจำเป็นพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของเกษตรกรและผู้บริโภค พึ่งพาตนเองได้ในทางเศรษฐกิจ รวมทั้งเอื้ออำนวยให้เกษตรกรและชุมชนท้องถิ่น สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเป็นอิสระ ทั้งนี้เพื่อความผาสุกและความมั่นคงทางอาหารที่มีความหลากหลายให้กับทุกคน

City Farm Market มีอะไรบ้าง ??

 • ในพื้นที่เชื่อมโยงและกระจายอาหารนี้ ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงอาหาร ที่มีกระบวนการผลิตแบบเอาใจใส่ มีความหลากหลายตั้งแต่ผลผลิตทางการเกษตร เช่น ข้าว เนื้อหมู เนื้อไก่ ไข่ ปลา ผักและผลไม้ ไปจนถึงอาหารแปรรูปต่างๆ ทั้งเครื่องปรุงรสทางเลือก อาหารพร้อมทาน ที่เลือกสรรวัตถุดิบและปรุงโดยให้ได้รสแท้ของวัตถุดิบตามฤดูกาลมากที่สุด เป็นรูปแบบการกินอยู่อย่างยั่งยืน บนความเข้าใจ ระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภค

ทำไมต้อง “สั่งจองล่วงหน้า”??

 • ผู้บริโภคได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาหารการกินในบ้าน การวางแผน/ออกแบบเมนูอาหาร การกินของคนในครอบครัว นำมาวิเคราะห์ชนิดอาหาร ปริมาณของผลผลิตที่ต้องการในแต่ละครั้ง
 • ผู้ผลิตและผู้บริโภคได้เรียนรู้ร่วมกัน สื่อสารกันโดยตรง เพื่อนำไปสู่การวางแผนการผลิตในแปลง ผู้บริโภคเองก็ได้เรียนรู้การกินที่หลากหลายมากขึ้น เข้าใจฤดูกาลของอาหารผ่านผู้ผลิต
 • ช่วยลดขยะอาหารที่อาจจะเกิดขึ้นจากการผลิตเกินความต้องการ และการซื้อหาเกินความจำเป็นในการบริโภค และยังช่วยลดการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ ในกระบวนการผลิต การขนส่ง การเก็บรักษา รวมไปถึงการกระบวนการจัดการขยะอาหารอีกด้วย

City Farm Market ทำให้เราได้เชื่อมโยงกับใครบ้าง??

 • ผู้ผลิต(เกษตรกร) ทุ่มเทความใส่ใจในการผลิตอาหารปลอดภัย
 • ในขณะที่ผู้บริโภคก็รับรู้ในความตั้งใจ ใส่ใจนั้น และไม่เพียงแต่ให้การสนับสนุนอาหารที่หลากหลายด้วยการพยายามหาซื้อมาบริโภคเท่านั้น ผู้บริโภคยังบริโภคผลผลิตด้วยการรับรู้ถึงคุณค่าแท้ ของผลผลิตและความตั้งใจจริงของผู้ผลิต พร้อมจะให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลในเรื่องอื่นๆ ที่นอกเหนือจากการซื้อขายในราคาที่เป็นธรรม (อาทิ สถานการณ์ COVID19) ทั้งหมดนี้ จะเป็นระบบอาหารทางเลือกของคนเมือง ที่มุ่งสู่ #การกินอยู่อย่างยั่งยืน จากผลผลิตที่เปี่ยมไปด้วยคุณค่าและความตั้งใจสู่มือของผู้บริโภค ทำให้เกษตรกรผู้ผลิตมีกำลังใจ เห็นความมั่นคงของวิถีเกษตรกรรมยั่งยืน และนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตอาหารทั้งระบบที่เกื้อกูลต่อทุกชีวิต

ซึ่งท้ายที่สุดของกระบวนการทั้งหมด อาจสานต่อไปสู่สหกรณ์ผู้บริโภคของคนเมืองก็เป็นได้ และมี City Farm Market กระจายอยู่ทุกพื้นที่ของเมือง เป็นระบบอาหารท้องถิ่นที่ผู้คนดูแลกันและกันอย่างใกล้ชิด

City Farm Market เดือนเมษายน 2563

 • สั่งสินค้า pre-order ได้ที่ Line – @cityfarm
  ปิดรับรายการ”วันอาทิตย์ที่ 19 เมษา เวลา 17.00 น
 • และรับสินค้าที่ สวนผักคนเมือง ไทรม้า วันเสารที่ 25 เมษา ได้ตั้งแต่ 13.00 น. โดยใช้วิธีรับสินค้าแบบวนรถมารับ (Drive-Thru)