City Farm Market มีความหมายมากกว่า “ตลาด” ที่มุ่งสร้างเศรษฐกิจ รายได้ หรือแค่เพียงสนองตอบความต้องการอาหารปลอดภัยของผู้บริโภคเท่านั้น

เพราะเราให้คุณค่าและความหมายของพื้นที่แห่งนี้ คือ “พื้นที่เชื่อมโยงและกระจายอาหารจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค” ตามแนวทางของวิถีเกษตรกรรมยั่งยืน

ซึ่งเป็นวิถีเกษตรกรรมที่ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและดำรงรักษาไว้ซึ่งความสมดุลของระบบนิเวศ สามารถผลิตอาหารที่มีคุณภาพและพอเพียงตามความจำเป็นพื้นฐาน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของเกษตรกรและผู้บริโภค พึ่งพาตนเองได้ในทางเศรษฐกิจ รวมทั้งเอื้ออำนวยให้เกษตรกรและชุมชนท้องถิ่นสามารถพัฒนาได้อย่างเป็นอิสระ ทั้งนี้เพื่อความผาสุกและความอยู่รอดของมวลมนุษย์ชาติโดยรวม

จุดยืนสำคัญของ City Farm Market ตั้งแต่เมื่อครั้งเริ่มเปิดพื้นที่ให้บริการเมื่อเดือนกันยายน 2562

เราอยากให้พื้นที่แห่งนี้…. เป็นพื้นที่ ที่รวบรวมผลผลิตของเครือข่ายสวนผักคนเมือง สมาชิกของโครงการสวนผักคนเมือง ที่สามารถทำการเพาะปลูกผักและผลไม้ การเลี้ยงไก่ไข่ หรือการแปรรูปอาหาร เครื่องปรุงต่างๆ ที่มีปริมาณมากจนเกินความต้องการบริโภคและแบ่งปันในกลุ่มของตนเอง ก็สามารถนำผลผลิตเหล่านั้นมาแบ่งปัน กระจายสู่กลุ่มผู้บริโภค ให้ผู้บริโภคในเมืองสามารถเข้าถึงการบริโภคผัก ผลไม้ และผลผลิตอื่นๆ ตามวิถีเกษตรกรรมยั่งยืนที่เมืองสามารถผลิตได้ โดยไม่ต้องให้อาหารเดินทางไกล

เราอยากให้พื้นที่แห่งนี้…. เป็นพื้นที่เชื่อมโยงผลผลิต ความหลากหลายของอาหาร การกินอยู่ที่สอดคล้องกับธรรมชาติและฤดูกาล ตลอดจนเรื่องราวของพี่น้องเกษตรกรรายย่อย ทั้งในพื้นที่ชานเมือง และชนบท ที่ถือว่ามีบทบาทและเป็นฐานการผลิตสำคัญที่หล่อเลี้ยงระบบอาหารของประเทศ เราอยากให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคได้รู้จักกัน ใกล้ชิดกัน  มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ในฐานะเพื่อนที่ต่างต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เข้าใจซึ่งกันและกัน

เราอยากให้พื้นที่แห่งนี้…. เป็นพื้นที่ของการแลกเปลี่ยนความรู้ เรียนรู้ประสบการณ์ของการกิน-อยู่อย่างยั่งยืน ที่ไม่ใช่เพียงในฐานะผู้บริโภค แต่ทุกคนสามารถเป็นผู้ผลิต ที่มีทักษะความรู้ ทักษะความสามารถที่จะเพาะปลูกอาหารเองได้ด้วย City Farm Market จึงมีการจัดอบรม การจัดเสวนาอยู่บ่อยครั้ง เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการทำเกษตรในเมือง การพึ่งตนเองในเมือง การทำเกษตรกรรมยั่งยืนในพื้นที่ชานเมือง และชนบท รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการกิน วัฒนธรรมอาหารของแต่ละท้องถิ่น การดูแลสุขภาพทางเลือก เพราะระบบเกษตรและอาหารที่ยั่งยืนของเมือง และของทั้งประเทศจะอยู่รอดได้ ก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค โดยมีอาหารเป็นสื่อกลางในการทำงานร่วมกัน ทุกฝ่ายต้อง action ในบทบาทหน้าที่ของตนเอง

 

ในสถานการณ์ฉุกเฉิน/ภาวะเปราะบางนี้ City Farm Market รวมถึงเครือข่ายตลาดทางเลือกอื่นๆ ที่มีกระจายอยู่ทั้งในกรุงเทพมหานคร และพื้นที่อื่นๆ ในประเทศไทย ยิ่งจำเป็นต้องแสดงบทบาทหน้าที่ของพื้นที่เชื่อมโยงและกระจายอาหารที่ดี มีคุณภาพ สด สะอาด ปลอดภัย จากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค เราสามารถมีแหล่งอาหารสำรอง ด้วยการเพาะปลูกอาหารในบ้าน และสนับสนุนพื้นที่เชื่อมโยงและกระจายอาหาร เพราะเมืองไม่จำเป็นต้องผลิตอาหารเองหมด แต่เราจำเป็นต้องสร้างความเชื่อมโยงระหว่างคนและชุมชนในเมืองกับชุมชนและเครือข่ายเกษตรกรรม โดยสนับสนุนให้มีตลาดเกษตรกร หรือติดต่อรับซื้อผลผลิตอาหารโดยตรงเป็นสิ่งที่ค้ำจุนให้สองฝ่ายอยู่ได้อย่างเสมอภาค

“พื้นที่เชื่อมโยงและกระจายอาหาร” นี้ ได้ออกแบบระบบการสั่งซื้อและการจัดส่งผลผลิตจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการติดเชื้อไวรัส Covid-19 อีกด้วย ทั้งนี้ต้องอาศัยการทำงานร่วมกันระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคอย่างเข้าใจและเกื้อกูลระหว่างกัน

  1. ระบบ Pre – order ส่วนใหญ่แล้วเรามีระบบการสั่งจองผลผลิตล่วงหน้า โดยให้รายละเอียดของสินค้า/ ผลผลิตที่จะมีในพื้นที่ ที่เกษตรกรจะนำมากระจายในแต่ละเดือน ให้ผู้บริโภคได้ดูรายละเอียดก่อน
  2. ผู้บริโภคควรออกแบบ/วางแผนการกินของตัวเอง ว่าจะมีเมนูอาหารอะไรบ้าง ในเมนูนั้นต้องใช้วัตถุดิบอะไรบ้าง จำนวนเท่าไหร่ ให้เพียงพอกับความต้องการ เพื่อจะไม่ต้องเดินทางออกไปตลาดเพื่อหาซื้อวัตถุดิบเพิ่มเติม  ที่สำคัญควรศึกษาวิธีการเก็บรักษาอาหารสด การแปรรูป ที่ช่วยยืดอายุของอาหารเพิ่มเติมด้วย
  3. สั่งจองสินค้า ผลผลิตที่ต้องการล่วงหน้า เพื่อให้เกษตรกรจัดเตรียมผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ พอเพียงสำหรับความต้องการ ลดเวลาการจัดการหน้างาน
  4. รับผิดชอบค่าขนส่งที่อาจจะเพิ่มขึ้นร่วมกับเกษตรกร เพราะในช่วง 1 – 2 เดือนนี้ เราอยากเน้นการจัดสั่งจากแหล่งเชื่อมโยงและกระจายอาหารส่งตรงถึงบ้านผู้บริโภค เพื่อลดความเสี่ยงจากการเดินทาง การสัมผัส และการอยู่ร่วมกันจำนวนเยอะๆ ในพื้นที่  หรือผู้บริโภคท่านใดอยู่ใกล้พื้นที่จะขับรถเข้ามารับของ พวกเรายินดีรวบรวมและนำไปส่งที่รถของท่านได้ โดยไม่ต้องเดินเข้ามาในพื้นที่
  5. ทำความรู้จักอาหาร ที่มาของอาหาร รสชาติของหาร และเกษตรกรที่เป็นผู้ผลิตอาหารที่ส่งตรงไปถึงมือท่านให้มากขึ้น และเป็นเพื่อนที่คอยสนับสนุนกัน แม้ว่าวิกฤตินี้จะผ่านพ้นไป

ติดตามรายละเอียดของพื้นที่เชื่อมโยงและกระจายอาหารในเครือข่ายของเราได้ที่

City Farm Market  28 มีนาคม 2563  นนทบุรี

www.facebook.com/cityfarmthailand , Line : @cityfarm

วันปันอยู่ปันกิน  29 มีนาคม 2563  ลาดพร้าว www.facebook.com/punyoopunkin