เปลี่ยนทะเลสาป เป็นพื้นที่เกษตรรม

ทะเลทรายคู่ปู้ฉี เป็นทะเลทรายขนาดใหญ่อันดับ 7 ของจีน ทะเลทรายแห่งนี้เป็นพื้นที่ที่มีสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายมาก มีสิ่งมีชีวิตเพียงไม่กี่ชนิดที่อยู่รอดได้ในระบบนิเทศนี้ ซึ่งเป็นไปได้ยากที่จะปลูกพืชผักสร้างพื้นที่อาหารในทะเลทรายแห้งแล้งนี้ แต่แล้วจีนก็คือจีนไม่มีความพยายามใดบั่นทอนพวกเขาได้

ทะเลทรายแห่งนี้ได้ถูกเนรมิตรให้เป็นฐานการพัฒนาด้านเกษตรกรรมในพื้นที่ราว 20,833 ไร่ ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีควบคุมด้านการเกษตรที่ทันสมัย

สำนักงานเกษตรและสัตวบาลเขตการปกครองพิเศษมองโกเลียใน ได้ระบุว่าในช่วงเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ประชาชนในพื้นที่ได้เกิดความตื่นตัวริเริ่มโครงการต่างๆเพื่อพัฒนาพื้นที่ ทั้งการปลูป่า ปลูกชะเอม และพัฒนาปรับปรุงดิน

และในความพยายามนี้ได้พลิกทะเลทรายที่แสนจะแห้งแล้งนี้ให้กลายเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมแก่การเพาะปลูกข้าว มันฝรั่ง ยังรวมไปถึงพืชผักออร์แกนิก ด้วยแสงแดดที่ร้อนแรง อากาศบริสุทธิ์และอุณภูมิของทะเลทรายที่แตกต่าง

ทะเลทรายคู่ปู้ฉี ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของจีนครอบคลุมพื้นที่ 18,600 ตารางกิโลเมตร มีพื้นที่ปลูกป่า6,000 ตารางกิโลเมตร และมีสัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ปกคลุมเพิ่มร้อยละ 53 เมื่อเทียบกับ 30 ปีที่แล้วซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 3

ข้อมูล :China Xinhua News
www.xinhuathai.com
Youtube: TIME