ประกาศรายชื่อการคัดเลือกโครงการ “Land Sharing” รอบที่ 1

รายชื่อเจ้าของที่ดิน เครือข่ายคนปลูกผัก อาสาสมัคร และนักวิชาการ  โครงการLand Sharing : แบ่งปันพื้นที่ แบ่งปันอาหาร แบ่งปันชีวิต” โครงการสวนผักคนเมือง มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย)

 

 

ลำดับ ชื่อ – สกุล    หมายเหตุ
1 เพ็ญศรี เนมิรัชต      นักวิจัย นักโภชนาการ นักวางแผนสุขภาพ
2 สุกัลย์พัชร พฤกษ์ประมูล      นักส่งเสริมผักพื้นถิ่น การทำอาหาร
3 ธนาภรณ์ สุวรรณวรพงศ์      Plant It Forward
4 ปริชาติ  ดิษฐกิจ      พืชสวน สรีรวิทยาของผัก การจัดการการผลิตผัก เกษตรปลอดภัย
5 บุณฑริกา นันทา      พืชสวน การผลิตไม้ดอกไม้ประดับ การปรับปรุงพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ
6 จรรยา สิงห์คำ      พืชไร่ สรีรวิทยาของพืชไร่ การจัดการการผลิตพืช
7 ธำรงเจต พัฒมุข      โรคพืช และ การจัดการศัตรูพืช
8 วุฒิชัย แก้วศรีนวล      เครือข่ายคนปลูกผัก
9 สุชาดา ภิญโญ      เครือข่ายคนปลูกผัก
10 ณัฏฐ์ปภัสร์ พงศ์นิล      เครือข่ายคนปลูกผัก
11 ณิชนันท์ สำเภาทอง      เครือข่ายคนปลูกผัก
12 รภัส เลิศวัฒนนนท์      เครือข่ายคนปลูกผัก
13 พิมพ์ภัทรา ล้อมวงศ์สว่าง      เครือข่ายคนปลูกผัก
14 ชญาน์นันท์ สินชัยเกียรติ      เครือข่ายคนปลูกผัก
15 วิภาวีร์ อรรถยุกติ      เครือข่ายคนปลูกผัก
16 นลินี สีตะสุวรรณ      เจ้าของที่ดิน อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
17 บักลั้ง   แซ่โค้ว เจ้าของที่ดิน อ.กระทุ่มแบน  จ.สมุทรสาคร
18 ธีระพงษ์ ชิรวานิช เจ้าของที่ดิน อ. บางบัวทอง จ. นนทบุรี
19 อนุรักษ์ พรหมจรรย์ เจ้าของที่ดิน อ. บางบัวทอง จ. นนทบุรี (1)
20 จินตนา คุมพ์ประพันธ์ เจ้าของที่ดิน  อ.บางกรวย จ นนทบุรี
21 โอภาส  เชฎฐากุล เจ้าของที่ดิน  อ.บางกรวย จ นนทบุรี (1)
22 นภาพร เสถียรนพเก้า เจ้าของที่ดิน หนองจอก กรุงเทพ
23 รัตนพัฒน์ ปีวิเศษกุลเดช เจ้าของที่ดิน หนองจอก กรุงเทพ (1)
24 จินดารัตน์  หฤหรรษ์ธรรม เจ้าของที่ดิน อ.สามพราน  จ.นครปฐม
25 ประภาพร  เลิศไสว เจ้าของที่ดิน อ.สามพราน  จ.นครปฐม (1)
26 สมเกียรติ ยงยิ่งศักดิ์ถาวร เจ้าของที่ดิน อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี
27 เสี่ยวกุ่ย แซ่ตั้ง เจ้าของที่ดิน บางกอกใหญ่ กรุงเทพ
28 สุวรรณี สุดกรยุทธ์ เจ้าของที่ดิน อ.สามโคก จ. ปทุมธานี
29 สุวรรณาสุดกรยุทธ์ เจ้าของที่ดิน อ.สามโคก จ. ปทุมธานี(1)
30 ดวงแข สุขพรรณพิมพ์ เจ้าของที่ดิน อ.สามโคก จ. ปทุมธานี(2)
31 จารุมน ตั้งสถาพรพาณิชย์ เจ้าของที่ดิน อ.สามโคก จ. ปทุมธานี(3)
32 จุฬาภรณ์ โชคพิพัฒน์ทวี เจ้าของที่ดิน อ.สามโคก จ. ปทุมธานี(4)
33 ภูมินทร์  องคณานุวงศ์ เจ้าของที่ดิน อ.เมือง  จ.นนทบุรี
34 จิดายุทธ์ นพเกตุ เจ้าของที่ดิน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
35 ปอรสิริยูวะเวส เจ้าของที่ดินอ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

คำชี้แจง : เนื่องจากมีเจ้าของที่ดิน เครือข่ายคนปลูกผักที่สมัครมาร่วมโครงการกับเรา แต่บางพื้นที่ที่เสนอมาไม่สามารถรวบรวมสมาชิกได้ตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ ทางโครงการสวนผักคนเมือง จึงขอเรียนเชิญทุกท่านที่ยังสนใจร่วมโครงการ “Land Sharing : แบ่งปันพื้นที่ แบ่งปันอาหาร แบ่งปันชีวิต” กับเรา สามารถลงชื่อเป็นสมาชิก/ร่วมเรียนรู้ ลงมือทำ ในกลุ่มโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจำนวน 15 โครงการนี้ได้ตามความสนใจ โดยทางโครงการจะขอจัดส่งรายละเอียดให้กับท่านหลังจากได้โครงการที่ผ่านการคัดเลือกแล้ว

 

 

 รายชื่อโครงการLand Sharing : แบ่งปันพื้นที่ แบ่งปันอาหาร แบ่งปันชีวิต”
ที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1

ประกาศรายชื่อที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ
 “Land Sharing : แบ่งปันพื้นที่ แบ่งปันอาหาร แบ่งปันชีวิต”
รอบที่ 1

 

ลำดับ ชื่อโครงการ ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ ที่ตั้งโครงการ
1 แบ่งปันอาหารชุมชนเมือง ออภานา แก้วชาติ สายไหม กรุงเทพ
2 ปลูกผักข้างบ้าน สานรักสานสัมพันธ์ชุมชน ปราณี ชาวสวนแพ สายไหม  กรุงเทพ
3 สวนผัก ปลูกรายได้ ปลูกความสุข ภารุจา หามาลี สายไหม  กรุงเทพ
4 Inner Seed Gardenฯ สุทธิ วิทยสุนทร สายไหม  กรุงเทพ
5 สวนผักผู้รับงานมาทำที่บ้าน กชพร   กลักทองคำ บางบอน  กรุงเทพ
6 พื้นที่ชีวิตกลุ่มคนเย็บผ้า บางบอน ทิพภานันต์  สิงทอง บางบอน  กรุงเทพ
7 เกษตรอินทรีย์ ณ บ้านแสนเกษม พิมพ์พิรดา  ศรีปาน หนองจอก กรุงเทพ
8 ปันปลูก ปันอาหาร สุญาดา   โสรธร หนองจอก กรุงเทพ
9 สวนผักชุมชน บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งรัก  นาถศิริ โกมลพันธุ์ ทวีวัฒนา กรุงเทพ
10 Land and Food Sharing ติรยศ พงษ์วิพันธุ์ ทวีวัฒนา กรุงเทพ
11 สวนผักคนเมืองย่านตลิ่งชัน ทองเชื้อ  วระชุน ตลิ่งชัน  กรุงเทพ
12 The JW Farm on the Roof พันทิภา พัฒนแก้ว วัฒนา  กรุงเทพ
13 Hip Incy Land Sharing. ธีรพจน์   เมฆเอี่ยมนภา ลาดพร้าว   กรุงเทพ
14 ปลูกผักปลอดสารพิษเพื่ออาหารกลางวัน ชัยยล    แสนธิไชยยา อ.ไทรน้อย   จ.นนทบุรี
15 ความสุขปลูกได้ วัลลภ อ่วมสิกร อ.ไทรน้อย   จ.นนทบุรี
16 สวนผักผสมผสานชมรมเศรษฐกิจพอเพียง มสธ. นิพนธ์  ยุวการุณย์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
17 เกษตรพาสุข ปลุกพลังสังคม ณ ฤกษ์ วัชรพฤกษ์ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
18 ปลูกเอง กินเอง นิศารัตน์   ปุณณารักษ์ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
19 ปันดิน ปันสุข อาภาลักษณ์ ตันเถียร อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
20 พัฒนาพื้นที่สู่การเป็นส่วนหนึ่งแหล่งอาหารปลอดสารพิษในชุมชนเมือง ด้วยพืชผักที่หลากหลาย ใจทิพย์  จาดขำ อ.เมือง จ.นนทบุรี
21 ชุมชนเกษตรอินทรีย์ นนทรี2 ธีรภาพย์ จิตภักดี อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
22 สวนผักปลอดสาร ศูนย์คนไร้บ้าน จังหวัด ปทุมธานี กรรณิกา ปูดินะ อ. เมือง จ. ปทุมธานี
23 สวนผักต้านมะเร็ง คลอง12 รวิศ รังสิคุต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
24 สวนผักสดหนุ่มสาวโรงงานฉันทนา                                                            ศุภกร แก้วพรม อ.สามพราน จ.นครปฐม
 **การคัดเลือกรอบที่ 2 เพื่อคัดให้เหลือ 15 โครงการ ที่จะได้เข้าร่วม
“Land Sharing : แบ่งปันพื้นที่ แบ่งปันอาหาร แบ่งปันชีวิต”
โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน

จะดำเนินการในวันพุธ ที่ 16 ตุลาคม นี้  โปรดติดตามรายละเอียดการเตรียมตัว และวิธีการคัดเลือก

โครงการสวนผักคนเมือง มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย)

โครงการสวนผักคนเมือง : ปลูกผัก ปลูกเมือง ปลูกชีวิต
มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย)
3/13 หมู่ที่ 6 ซอยบางอ้อ 2 ตำบลไทรม้า
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1100
โทร. 02-057-3913 / 064-150-2259
E-mail  : [email protected]
Line ID : cityfarmthailand