Land Sharing สวนผักแบ่งปันเพื่อสังคมจากที่ดินในสเปน

ในแต่ละปีหลากหลายประเทศทั่วโลกเกิดการตื่นตัวและหันให้ความสำคัญเรื่องความยั่งยืนทางอาหารมากขึ้น เกษตรเมืองทั่วโลกได้ขยายตัวอย่างต่อเนื่องและที่นี่เมือง Baeza Andalusia ประเทศสเปนก็เช่นกัน

การทำเกษตรในเมืองจึงเป็นอีกมาตราการหนึ่งในการนำความอย่างยั่งยืนมาสู่เมืองใน 3 มิติ ได้แก่ สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ซึ่งในทางปฏิบัติ เป็นการยากที่จะพัฒนาทุกมิติไปได้พร้อมกันได้อย่างสมดุล

ปัญหาของเมืองนำมาซึ่งพัฒนาการของเกษตรในเมือง

ทมิฬกลางเมืองอยุธยาหรือปัญหาการสร้างโอกาสใหม่ ๆ ขึ้นมาเสมอเช่นเดียวกับการพัฒนาของเกษตรในเมืองที่เกิดจากปัญหาความไม่มั่นคงทางอาหารในเมืองไม่ว่าจะเป็นผู้ดูแลระบบ ไปถึงอาหารที่ไม่ปลอดภัยอันเนื่องมาจากสารพิษตกค้างในปริมาณสูง

เมื่อร้อยปีก่อนเหมือนคนในพื้นที่หลายแห่งในยุโรปฝรั่งเศสและอิตาลีคนเมืองอันดาลูเซียมักจะอยู่ร่วมกันอย่างกระจัดกระจายในชุมชนและมักจะทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันกับคนในชุมชนเมืองและพื้นที่เมือง ในอดีตและต่อมา 50 ปีรูปแบบการดำรงชีวิตของคนเมืองได้เปลี่ยนชุมชนเมืองที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้นพื้นที่เกษตร การค้าขายและพื้นที่อยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงด้วยความช่วยเหลือทางสังคมและเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบอย่างมาก ของที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นทำให้เมืองต้องโทษอาหารพลังงานน้ำดินและแร่ธาตุอย่างมาก ไม่ได้รับผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและมลภาวะต่างๆ

ด้วยปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนเมืองพยายามแก้ปัญหาความเสียหายที่เกิดขึ้นในพื้นที่การจัดการขยะและการดูแลรักษาน้ำเสียและการเกษตรในเมืองเป็นวิธีการหนึ่งที่ได้รับการพูดถึงอย่างใกล้ชิด เกษตรกรรมและสิ่งมีชีวิตที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 • มิติทางสังคม

  เกษตรในห้างหุ้นส่วนจำกัดเมืองมีส่วนช่วยสร้างความสามารถมั่นคงทางอาหาร (ความมั่นคงด้านอาหาร) ในรูปคุณค่าของสารอาหารและสุขภาพ ที่ดี (อาหารและสุขภาพ) อันมีส่วนช่วยให้คุณภาพชีวิตของ คนดีขึ้น (ส่วนบุคคลเป็นอยู่ที่ดี) สร้างความรักกับชุมชน (การสร้างชุมชน) ส่งเสริมทักษะต่าง ๆ ในการดำรงชีวิต (ทักษะส่วนบุคคล) สร้างความรักบ้านหรือความรู้สึกของสถานที่ (ความรู้สึกของสถานที่) และสวนผัก )

 • มิติทางเศรษฐกิจ

  หัวเรื่อง: การทำสวนผักถือเป็นการนำที่ดินใช้ให้เกิดประโยชน์และผลิตผลการเกษตร (ใช้การผลิตของที่ดิน) หากผลผลิตเหลือจากการบริโภคก็สามารถ นำวางขายได้ (ขายอุปทาน) ซึ่งทำให้เกิดอาชีพการจ้างงานและ สร้าง รายได้ (การจ้างงานและรายได้) ส่งเสริมการบริโภคสินค้าในพื้นที่และลดการบริโภคอาหารจากพื้นที่ชนบท (การลดลงของไมล์อาหาร) จนเกิดตลาดนัดพบผู้ผลิต – ผู้บริโภคในเมืองขึ้นมาได้รับ (ความคิดริเริ่มทางการตลาด)

 • มิติทางสิ่งแวดล้อม

  เป็นเรื่องปกติที่การทำสวนผักมีส่วนช่วยให้ภูมิอากาศในพื้นที่มีความร่มรื่นมากขึ้น (การปรับปรุง microclimate) การอนุรักษ์และรักษาสภาพความอุดมสมบูรณ์ของดิน (การอนุรักษ์ดินในเมือง) โดยเฉพาะลดการอุดตันของช่องว่างใน ดิน (การปิดผนึกดิน) จากวัสดุที่ย่อยสลายซากปรักหักพังเศษซากที่เหลืออยู่ในดินเพื่อนำไปใช้ในการขุดดิน อาหารขยะและการลดการก่อขยะ (การรีไซเคิลขยะและสารอาหาร) ผ่านทางเศษอาหารและขยะที่เกิดจากการหมักเกลือการทำเกษตรในเมืองมักจะเป็นรูปแบบของสวนผักสวนครัวหรือสวนผักชุมชนเร่งปฏิกิริยา การเพาะปลูกพืชผักให้หลากหลายช่วยในการอนุรักษ์และช่วยในการผสมเกสรหรือการปนเปื้อนของพืชในส่วนที่เหลือจะช่วยเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ เกษตรเป็นพื้นที่สีเขียว

การเกิดสวนผักแบ่งปันในพื้นที่Andalusia

เช่นเดียวกับหลายพื้นที่ของการทำเกษตรในเมืองที่ไม่ได้เป็นเรื่องใหม่ใน Andalusia ที่มีการทำการเกษตรและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตการกินอาหารที่หลากหลายในหลายพื้นที่ แถบจะหายไปเกือบหมดและในปี 1990 การทำสวนผักแบ่งปัน (การจัดสรร) ที่มีการทำเกษตรแบบวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม แต่ก็มีแถบไม่มีหรือมีน้อยมาก

สวนผักแชร์ได้เพิ่มขึ้นใน Andalusia เป็นครั้งแรกในปี 1991 ในพื้นที่สวนสาธารณะของ Miraflores จากการรวมตัวของคนในชุมชนที่มีชื่อกลุ่มว่า“ คณะกรรมการการศึกษา Pro-Park Miraflores” เพื่อการแปลงขยะให้เป็นสวน สวนสาธารณะและสวนผักของคนในชุมชนต่อไปก็เกิดสวนผักรูปแบบนี้ในพื้นที่ถึง 17 แห่งในปี 2008 ซึ่งเป็นสวนสาธารณะที่มีหัวใจรักสิ่งแวดล้อมแล “ การเสื่อมสภาพของผู้สูงอายุ” หรือ“ คนชรา” นั้นเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่เกิดขึ้นในเมืองที่เต็มไปด้วยสิ่งต่างๆมากมาย การเก็บรักษาเป็นจำนวนมากไม่ได้มีไว้เพื่อการท่องเที่ยว แต่อย่างใดเช่นเดียวกับประเทศอื่น ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปี 2018 มีสวนผักแบ่งปันกว่า 320 แห่งที่มีเพียง 5

การขยายตัวของพื้นที่เกษตรในเมืองหลังสุดของเศรษฐกิจในอันดาลูเซียไม่ได้เกิดขึ้นจากการขับรถจากหน่วยงานรัฐและเทศบาลในท้องที่ตัวเองก็มีส่วนช่วยให้ขับเคลื่อนได้อย่างมากผ่านวาระท้องถิ่น 21 โดยเป็นความ ร่วมมือกันระหว่างภาคประชาชนและเทศบาลที่ร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาสวนผักแบ่งปันเพื่อให้สามารถเป็นพื้นที่ใช้สอยที่หลากหลายและนำความยั่งย นมาสู่เมืองในหลายมิติ 

จากภาพด้านบนสวนผักส่วนใหญ่จะกระจายตัวอยู่ในพื้นที่เมืองและที่ดินใกล้ชายหาดน้อยมากที่จะอยู่ในแถบพื้นที่มากมายส่วนนอกเขตชนบทส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มีที่ดินเป็นของตนเอง พื้นที่สวนผักส่วนใหญ่มีขนาดเล็กกว่า 600 ตารางเมตรและมีขนาดเล็กกว่า 40,000 ตารางเมตร ื่น ๆ ในยุโรปโดยขนาดแปลงผักเฉลี่ยอยู่ที่ 75 ตารางเมตร (ขนาดมีตั้งแต่ 25-400 ตารางเมตร) ปัจจุบันพื้นที่เกษตรในเมืองยังคงได้รับความสำคัญและอนุรักษ์จากคนเมืองเสมอมาเพื่อไม่ให้พื้นที่อาหารเหล่านี้ถูก เปลี่ยนไปเป็นอาคารและสิ่งปลูกสร้าง     

การเกิดขึ้นของสวนผักแบ่งปัน ( สวนจัดสรร) ในBaeza

ภายใต้ The Local Agenda 21 ปี 2009 เทศบาล Baeza ได้รับการพัฒนาโครงการสวนผักคนเมืองในรูปแบบการแบ่งปันที่ดินโดยใช้พื้นที่ของเทศบาลที่ตั้งอยู่ในเขตชานเมืองฝั่งตะวันออกดังภาพด้านล่างมาเป็นสวนผักแบ่งปัน (สวนจัดสรร) โดยทั่วไปคนใน สวนสังคมเพื่อสังคม (สวนสังคม: huertos sociales )

 

พื้นที่เทศบาลได้รับการแบ่งเป็นสวนผักย่อยขนาดตั้งแต่ 100-150 ตารางเมตรด้วยงบประมาณ 27,000 ยูโรหรือ 1 ล้านบาทโดยได้รับการพัฒนาระบบชลประทานและการปรับพื้นที่สวนสาธารณะให้เหมาะสม คนเกษียณผู้ลี้ภัยและผู้ว่างงานโดยมีข้อตกลงระหว่างเทศบาลและสมาชิกพื้นที่สวนผักเพื่อสังคมสะสม

 • ห้ามเปลี่ยนแปลงพื้นที่หรือแปลงผักหรือทับรวมพื้นที่กับสมาชิก
 • ทางเทศบาลจะเป็นผู้บริจาคแหล่งน้ำให้สมาชิกโครงการโดยเริ่มแรกเทศบาลจะผันน้ำเพื่อการเพาะปลูกให้วันละ 2 ครั้งต่อมาได้กลายเป็นผันน้ำให้ตอนบ่ายเท่านั้น
 • สมาชิกต้องรักษาสภาพพื้นที่แปลงปลูกและต้องคืนพื้นที่ให้เทศบาลด้วยความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย
 • สมาชิกสามารถใช้อุปกรณ์การเกษตรจากส่วนกลางและคืนอุปกรณ์เมื่อไม่ได้ใช้พื้นที่สวนผักแล้ว
 • แต่ละปีจะมีภาระที่สมาชิกต้องหมักปุ๋ยเพื่อใช้ในการบำรุงดินในแปลงปลูกที่ตนเองดูแลอยู่
 • เทศบาลมีสิทธิ์ แต่เพียงผู้เดียวในการยกเลิกข้อตกลงในการใช้พื้นที่สวนผักหากการทำเกษตรส่งผลกระทบต่อสาธารณะ
 • ไม่มีการเรียกเก็บค่าเช่าพื้นที่แปลงผักและครอบครัวหนึ่งมีสิทธิ์ใช้แปลงปลูกผักได้เพียงแปลงเดียว
 • สมาชิกโครงการควรเคารพสิทธิ์ในการตัดสินใจของสมาชิกท่านอื่นและหน่วยงานเทศบาล
 • เทศบาลมีสิทธิ์ในการตรวจสอบการใช้พื้นที่ของสมาชิกว่ามีการใช้พื้นที่เป็นไปตามข้อตกลงหรือไม่
 • ผลผลิตที่ได้จากการเพาะเลี้ยงต้องมีการบริโภคที่เหลือจากการบริโภคในครัวเรือนสมาชิกสามารถนำไปขายในแผงลอยของตลาดเทศบาลได้โดยใช้ค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่หน้าร้าน
 • ในด้านสิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยาห้ามปลูกพืชในพื้นที่ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่

จากแผนที่ด้านบนแสดงพื้นที่สวนผักแบ่งปันที่ทางเทศบาลจัดสรรให้แก่สมาชิกโครงการตั้งแต่ปี 2014 โดยแบ่งเป็นแปลงสวนผักย่อย ๆ ทั้งหมด 72 แปลง

ผลลัพธ์จากการพัฒนาสวนผักแบ่งปันในBaeza: 3 เสาหลักเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ในแง่ทางสังคม ( ด้านสังคม)

สมาชิกโครงการส่วนใหญ่ในปี 2557 มีจำนวน 52 รายสามารถแบ่งเป็น 2 กลุ่มได้มากที่สุดกลุ่มคนว่างงานและกลุ่มคนที่ออกมาด้านข้างแสดงช่วงอายุของสมาชิกในโครงการ -65 ปีหรือ 23 รายได้ร้อยละ 32 เป็นกลุ่มวัยกลางคน (35-60 ปี) มีจำนวน 20 คนกลุ่มอายุรุ่นใหม่ที่มีอายุต่ำกว่า 35 ปี มีถึง 12 คนหรือร้อยละ 17 ส่วนที่เหลืออีก 17 คน (ร้อยละ 23) เป็นบุคคลสูงอายุที่ 65 ปีขึ้นไป

เมื่อแบ่งกลุ่มตามทางสังคมร้อยละ 25 (18 คน) เป็นกลุ่มคนว่างงานร้อยละ 8.3 (6 คน) เป็นกลุ่มคนร้อยเอ็ด 23.6 (17 คน) เป็นกลุ่มบุคคลและเป็นส่วนเหลือ 43.1 (31 คน) เป็นลูกจ้าง นอกเวลางานและบุคคลที่มีความรับผิดชอบหรือมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ อีกมากมายในปี 2018 สมาชิกสามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลักได้รับการยกเว้น (ร้อยละ 40) ที่ หลืออีกร้อยละ 60 เป็นบุคคลว่างงานหรือคนยากจน  

การทำสวนผักสะท้อนมุมมองเชิงบวกในกลุ่มสมาชิกโครงการที่ได้รับหลายมุมไม่ว่าจะเป็นไปได้หรือไม่ในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย การพัฒนาทักษะในการเพาะปลูกและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนทั่วไป สวนสาธารณะมีสมาชิกหลายคนในช่วงอายุและอาชีพที่สามารถแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ผ่านการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันจนเกิดเป็นสังคมในหมู่นักการศึกษา สมาชิกแล้วการมีสวนผักในพื้นที่ชุมชนก็ยังชวนให้ผู้คนในชุมชนหันมาสนใจการทำเกษตรมากขึ้น

ในบางครั้งอาจเกิดข้อผิดพลาดระหว่างพนักงานในสวนของโรงเรียนกับคนในชุมชนเช่นกัน แต่ปัญหาเหล่านี้ก็ไม่ได้ถูกหักล้างกันอยู่ระหว่างสมาชิกและชุมชนการได้รับรางวัลและการพูดคุยกันหลายครั้ง งานเฉลิมฉลองครั้งใหญ่หรืองานเฉลิมฉลองครั้งเดียวรวมถึงการทำกิจกรรมร่วมกันกับคนในชุมชน แต่กลับไม่มีกิจกรรมที่ทำร่วมกับเด็กนักเรียนหรือ ผู้เชี่ยวชาญด้านเกษตรเลย  

ในแง่ทางเศรษฐกิจ ( ด้านเศรษฐกิจ)

เมื่อเทียบกับผักในเมืองอื่น ๆ ของสเปนสวนผักที่ Baeza มีขนาดใหญ่โดยขนาดพื้นที่สวนโดยได้รับรางวัลจะอยู่ที่ 126.38 ตร.ม. (โดยมีขนาดตั้งแต่ 116.37-139.92 ตร.ม. ) จากภาพด้านล่างพื้นที่สวนผักที่มีขนาดเกิน 130 ตารางเมตรมีขนาดใหญ่กว่าสวนผักในดาลูเซียถึง 2 เท่า 

อีกประการหนึ่งคือการจัดเก็บค่าเช่าพื้นที่รวมทั้งค่าน้ำก็ไม่สามารถจัดเก็บค่าบริการต่าง ๆ จากสวนป่าชุมชนหรือสวนผักส่วนแบ่งในพื้นที่อื่น ๆ ในพื้นที่สวนผักที่เทศบาล การบริจาคเพื่อการเกษตรกรรมหรือไม่เป็นสมาชิกทุกคนที่ได้รับเสียงตอบรับในพื้นที่ที่ตนเองได้รับเพียงพอแล้วโดยผลผลิตที่ได้จากการเพาะเลี้ยง ลูกชิ้นนำมาบริโภคในครอบครัวหรืออาจแบ่งปันในหมู่ผู้ผลิตมวลชนส่วนใหญ่ก็จะนำมาแปรรูปเป็นเวลานานในการบริโภคการทำเกษตรมีส่วนร่วมในการลดค่าใช้จ่าย ผักที่พวกเขาได้รับมาจากการผลิตที่มีคุณภาพสูงผักที่ได้มาจากต่างประเทศที่มีคุณภาพดี ผักผลไม้ที่ได้จากการเพาะปลูกผักผลไม้ที่ได้จากการเพาะปลูก

ที่แปลกใจคือโดยปกติแล้วผลผลิตจากการทำสวนสาธารณะที่จัดสรรพื้นที่โดยรัฐหรือพื้นที่อื่น ๆ ในประเทศหรือภูมิภาคใน Andalusia ตัวเองมักจะเก็บไว้บริโภคในครัวเรือน แต่ที่ Baeza มาวางขายในตลาดของเทศบาลเพื่อการฟื้นฟูให้ตลาดที่มี แต่ความเจ็บปวด (ภาพด้านบน) ให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง แต่กลับไม่มีสมาชิกคนไหนที่นำผล การออกขายในตลาดเกิดใหม่ได้รับการสนับสนุนจากประชาชน แต่ยังไม่ได้รับการเปิดเผยในขณะที่มีการสัมภาษณ์ร้านค้าที่อยู่ ตลาดเทศบาลเองก็ยังให้ความเห็นว่าการพัฒนาที่ได้รับจากสวนผักมาวางขายในตลาดที่นั้นไม่สามารถพลิกฟื้นจากความรำคาญได้ แต่อย่างใดเพราะปัจจุบัน นในชุมชนเลือกซื้อสินค้าจากช่องทางอื่นมากกว่า

ในแง่ทางสิ่งแวดล้อม ( ด้านสิ่งแวดล้อม)

การออกแบบพื้นที่ใช้สอยก่อนที่เทศบาลจะส่งมอบพื้นที่ให้แก่ผู้ที่ได้รับการออกแบบพื้นที่และระบบการชลประทานให้สอดคล้องกับการอนุรักษ์พื้นที่และภูมิทัศน์ในท้องถิ่นมาก่อนแล้วจึงถือเป็นเรื่องดีที่ทางเทศบาลได้ส่งเสริมให้ สมาชิกทำเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและให้หมักปุ๋ยไว้ใช้เองเพื่อบำรุงดิน 

อย่างไรก็ตามการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบน้อยมากในปี 2010 และปี 2015 ทางเทศบาลจะจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเกษตรเชิงนิเวศน์และปฏิบัติได้น้อยกว่า 6-7 เดือนรู้จักสมาชิกโครงการใน Baeza ก็ไม่ได้มีโอกาสเข้าร่วมการฝึกอบรมทุกคนหลักจะเป็นนักพัฒนารุ่นใหม่กลุ่มคนวัยทำงานหรือก่อนการเดินทางที่ได้รับโอกาสด ง่ามจนท้ายที่สุดพืชผักที่ปลูกก็มีความหลากหลายตามหลักการทางเศรษฐกิจนิเวศน์วิสาหกิจหรือธนาคารส่วนรวมและผลิตเองตามธรรมชาติกลับไม่ได้เกิดขึ้นในพื้นที่ Baeza หรือขี้เหล็กกิจกรรมเครือข่ายอื่น ๆ ในเครือ Andalusia เช่น Andalusia Seed Network หรือ Germplasm Bank of Andalusia ก็ไม่ได้เกิดขึ้นเช่นกันเมื่อมองลึกลงไปถึงปัญหาของสมาชิก มล็ดพันธุ์ที่ผลิตแบบเชิงพาณิชย์ที่เป็นพันธุ์ผสมหรือเป็นหมัน

จากปัญหาดังกล่าวผู้เขียนงานวิจัยได้เน้นย้ำไม่ว่าจะเป็นอะไรที่สำคัญถือเป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญของการทำเกษตรเชิงนิเวศที่เหลือเป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่างในระบบการผลิต กับสิ่งแวดล้อมได้ดีและช่วยให้การผลิตออกมามีคุณภาพเพื่อการธนาคารคะแนนสะสมมีส่วนสำคัญมากต่อการเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพและสร้างความรู้สึก ะการประกาศทางระบบนิเวศน์และในความเป็นจริงที่สมาชิกสามารถทำได้ธนาคารเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่ได้จากการเก็บรักษาไว้ด้วยกัน ความรู้เกิดการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนในพื้นที่สาธารณะมากขึ้น  

บทสรุป

ด้วยปัจจุบันคนเมืองหลายคนมีความต้องการบริโภคอาหารที่สดใหม่และปลอดภัยกันมากขึ้นเมืองเกษตรขยายตัวอย่างรวดเร็วในหลาย ๆ ประเทศเช่นเดียวกับ Baeza ในแคว้นอันดาลูเซีย ผู้พัฒนาแผนงานเชื่อว่าเกษตรเมืองจะให้แก่เมืองในด้านสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมได้ผลลัพธ์จากการดำเนินงานโดยภาพรว การพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกมิติดังกล่าว แต่ได้รับความช่วยเหลือมากมายจากการลงทุนเพื่อการฟื้นฟูตลาดเทศบาลให้กลับมาคึกคักอีกครั้งหรือการสร้างความห่วงใยให้เห็นความสำคัญ ของการเก็บไว้ใช้ตัวเองที่จะให้โอกาสในการพัฒนาเมือง Baeza ในอนาค

Reference

Maćkiewicz, B., Asuero, RP., and Almonacid, AG. (2019). Urban Agriculture as the Path to Sustainable City Development. Insights into Allotment Gardens in Andalusia. Quaestiones Geographicae, 38(2), 121-136.