Allmende-Kontor สวนผักชุมชนบนลานสนามบินที่ไม่ใช้แล้ว

Allmende-Kontor เป็นหนึ่งในสวนผักชุมชนที่อยู่ในโครงการ Hortis ซึ่งเป็นโครงการที่ใช้เรื่องการทำสวนผักชุมชน มาช่วยแก้ไขปัญหาสังคม โดยเชื่อว่าการทำสวนผักชุมชนนี้จะมีส่วนช่วยทำให้คนในเมืองมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันมากขึ้น มีความเป็นชุมชนมากขึ้น และช่วยกันสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับเมือง รวมถึงช่วยกันดูแลพื้นที่สาธารณะกันมากขึ้นด้วย  โครงการ Hortis นี้ดำเนินงานในประเทศยุโรปหลายแห่งด้วยกัน ตั้งแต่เยอรมัน สเปน อิตาลี หรือฮังการี และ Allmende-Kontor ก็เป็นสวนผักชุมชนแห่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในเบอร์ลิน เป็นสวนผักที่คนรวมตัว ร่วมไม้ร่วมมือกันสร้างขึ้นบนพื้นที่ที่เคยเป็นลานสนามบิน แต่ถูกทิ้งร้างว่างเปล่าโดยไม่ได้ใช้ประโยชน์

พื้นที่สวนผักแห่งนี้ เขาพยายามสร้างความเป็นชุมชน และสร้างการมีส่วนร่วมของคนที่มาช่วยกันทำสวนผักอย่างมาก มีกิจกรรมหลายอย่างที่น่าสนใจ ทั้งสร้างความสัมพันธ์ และสร้างความตระหนักรวมถึงจิตสำนึกในการทำงานเป็นกลุ่ม

สิ่งที่สวนผักชุมชนแห่งนี้เน้นย้ำก็คือ การมีส่วนร่วม การทำงานร่วมกัน มีการช่วยกันออกกฎ ออกความเห็น มีหน้าที่ที่แต่ละคนรับผิดชอบในสวน โดยมีแนวคิดที่ยึดมั่นร่วมกันคือ การเลือกใช้วิถีชีวิตทางเลือก ที่รู้จักการพึ่งตนเอง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา หรือสีผิว

นับเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าเกษตรในเมือง โดยเฉพาะการทำสวนผักชุมชนนั้น มีบทบาทสำคัญที่จะช่วยสร้างความเป็นชุมชน และเปลี่ยนแปลงสังคมได้

ยังมีเรื่องราวของสวนผักชุมชนอีกหลายแห่งที่น่าสนใจที่ร่วมโครงการ Hortis นี้ ลองเข้าไปดูกันได้ที่ https://www.youtube.cohttp://www.hortis-europe.net/en/project/about-the-project/m/watch?v=8wJzD5oLdtQ

ขอบคุณรูปภาพจาก http://www.psd-zukunftspreis.de/profile/gemeinschaftsgarten-allmende-kontor-e-v/

ขอบคุณข้อมูลจาก http://www.hortis-europe.net/en/project/about-the-project/