ประเภทของเกษตรในเมือง (Types of Urban Agriculture)

เกษตรในเมือง คือ การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ภายในหรือรอบพื้นที่เมือง รูปแบบเกษตรในเมืองซึ่งจะต่างจากพื้นเกษตรตามชนบท โดยมากต้องบูรณาการความรู้ทางนิเวศวิทยาและเศรษฐศาสตร์ตามสภาพพื้นที่เมือง การทำเกษตรในเมืองต้องพึ่งพาแรงงานในพื้นที่เมือง การใช้ทรัพยากรทั่วไปภายในเมือง เช่น ขยะอินทรีย์เป็นปุ๋ยหมักและน้ำเสียจากชุมชนเพื่อการชลประทาน โดยทั่วไปแล้วเกษตรในเมืองจะขยายตัวขึ้นเมื่อเมืองเติบโตขึ้นซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของระบบอาหารในพื้นที่เมือง อย่างไรก็ตามการแย่งพื้นที่เกษตรในเมืองจะคงเป็นอุปสรรคในปัจจุบัน เนื่องจากการทำเกษตรในเมืองอาจมีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจต่ำกว่าการทำธุรกิจอื่น การทำเกษตรในเมืองอาจแบ่งได้หลายมิติ อาทิ

การแบ่งประเภทตามผู้ทำเกษตรในเมือง

  • ส่วนใหญ่ของคนที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรในเมืองเป็นคนยากจน ตรงกันข้าม โดยทั่วไปพวกเขามักไม่อพยพมาจากชนบทเนื่องจากเกษตรกรในเมืองต้องใช้เวลาในการเข้าถึงที่ดินในเมือง น้ำและแหล่งผลิตอื่นๆ เกษตรกรในเมืองส่วนมากเป็น ข้าราชการระดับล่างและระดับกลาง ครูของโรงเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องในด้านเกษตรกรรมตลอดจนคนมีฐานะที่แสวงหาการลงทุนที่ดีสำหรับทุนของพวกเขา
  • ผู้หญิงเป็นส่วนสำคัญของเกษตรในเมืองเนื่องจากการทำการเกษตร กิจกรรมการแปรรูปและการขายมักเชื่อมโยงกันและมักทำร่วมกับงานอื่นๆ ในครัวเรือนได้ง่ายขึ้น อย่างไรก็ตามมันเป็นเรื่องยากที่จะนำรวมไปกับผู้ทำอาชีพในเมืองที่ต้องเดินทางไปยังใจกลางเมือง พื้นที่อุตสาหกรรมหรือบ้านของคนมีฐานะ

การทำเกษตรในพื้นที่เมืองไว้บริโภคเองในครัวเรือนโดยอาศัยวัสดุและขยะจากครัวเรือนมาทำเป็นปุ๋ยและน้ำหมักบำรุงพืช จากภาพเป็นสวนผักภายในศูนย์อบรมบ้านเจ้าชายผัก

การแบ่งประเภทตามตำแหน่งที่ตั้งหรือพื้นที่

  • การทำเกษตรในเขตเมืองสามารถทำได้ในพื้นที่เขตเมือง พื้นในเขตชานเมือง พื้นที่ดินที่อยู่นอกพำนัก พื้นที่ดินส่วนตัว (ที่ดินที่เจ้าของให้เช่า) หรือพื้นที่สาธารณะ (สวนสาธารณะพื้นที่อนุรักษ์ตามแนวถนนลำธารและทางรถไฟ ) หรือที่ดินกึ่งสาธารณะ (สนามบริเวณของโรงเรียนและโรงพยาบาล)

สวนผักบนดาดฟ้าของสำนักงานเขตหลักสี่ซึ่งเป็นพื้นที่เกษตรในเมืองบนพื้นที่สาธารณะโดยเป็นศูนย์การเรียนรู้เกษตรในเมืองในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร

การแบ่งประเภทตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

  • เกษตรในเขตเมืองประกอบด้วยกิจกรรมการผลิต การแปรรูปและการตลาดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปัจจัยการผลิต (เช่นปุ๋ยหมัก) และการบริการ (เช่นบริการด้านสุขภาพสัตว์) จากองค์กรขนาดเล็ก หรือ องค์กรที่อยู่นอกการกำกับโดยรัฐ
  • ในด้านการผลิตและการตลาดมีแนวโน้มสัมพันธ์กับเกษตรในเมืองมากขึ้นทั้งด้านเวลาและพื้นที่มากขึ้น เนื่องจากความใกล้ชิดทางภูมิศาสตร์และการไหลเวียนของทรัพยากรที่รวดเร็วขึ้น

การแบ่งประเภทตามผลผลิตการเกษตร

  • ผลผลิตการเกษตรในเขตเมืองสามารถแบ่งตามผลิตภัณฑ์อาหารจากพืชที่แตกต่างกัน (ธัญพืช พืชราก ผัก เห็ด ผลไม้) และสัตว์ (สัตว์ปีก กระต่าย แพะแกะ วัวหมู ปลา) รวมทั้งอาหารที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์อาหาร (เช่น สมุนไพรที่มีกลิ่นหอม ไม้ประดับและผลิตภัณฑ์จากไม้) บ่อยครั้งที่ผลผลิตที่มีรายได้สูงหรือราคาแพง (ผัก ผลิตภัณฑ์จากสัตว์และผลพลอยได้) มักเป็นที่นิยมเพาะปลูก

Street Farm บนถนน ณ กรุงปารีส ซึ่งภายในเป็นพื้นที่เพาะปลูกต้นกล้วยไว้บริโภคในปารีส เนื่องจากกล้วยเป็นพืชที่ขึ้นในพื้นที่เขตร้อนและปลูกไม่ได้ในเขตหนาวในพื้นที่ยูโรป กล้วยจึงมีราคาแพงในยูโรป จึงต้องปลูกภายใต้ระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื่นภายใต้ระบบโรงเรือน

การแบ่งประเภทตามปลายทางผลิตภัณฑ์ และ ระดับของการวางแนวตลาด

  • ในเมืองส่วนใหญ่ของประเทศกำลังพัฒนา ส่วนสำคัญที่สุดของเกษตรในเมืองคือ การปลูกเพื่อบริโภคเองในครัวเรือน อย่างไรก็ตามความสำคัญของการเกษตรในเขตเมืองที่มุ่งเน้นตลาดทั้งในแง่ปริมาณและมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่ควรถูกมองข้าม สินค้าที่ถูกขายตามฟาร์ม รถเข็นในละแวกใกล้เคียง ร้านค้าท้องถิ่น ตลาดท้องถิ่น หรือซูเปอร์มาร์เก็ต ผลผลิตสดส่วนใหญ่จะขาย แต่ส่วนหนึ่งจะถูกแปรรูปสำหรับใช้เอง ปรุงสุกและขายบนท้องถนน หรือการแปรรูปและบรรจุเพื่อขายให้กับร้านดังกล่าวข้างต้น

การแบ่งขนาดของการผลิตและเทคโนโลยีที่ใช้

  • ในเมือง พวกเราอาจพบกับเจ้าของฟาร์ม กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์และองค์กรการค้าในระดับต่าง ๆ ตั้งแต่ฟาร์มขนาดเล็กไปจนถึงธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่บางแห่ง
  • ระดับเทคโนโลยีของวิสาหกิจเกษตรในเมือง ส่วนใหญ่ในประเทศกำลังพัฒนาค่อนข้างต่ำ อย่างไรก็ตามแนวโน้มที่จะมีต่อการเกษตรขั้นสูงและเข้มข้นมากขึ้นทางเทคนิคและตัวอย่างต่างๆ สามารถพบได้ในทุกเมือง

การใช้หลอด LED เป็นแหล่งกำหนดแสงโดยศูนย์อบรมสวนผักบ้านคุณตา เทคนิคนี้เหมาะสมกับการเพาะปลูกพืชตามอาคารหรือห้องแถวซึ่งมีแสงแดดจำกัด

References

http://www.ruaf.org/urban-agriculture-what-and-why

https://www.citylab.com/design/2012/07/urban-farming-streets-paris/2723/