กระทรวงเกษตรแจกเมล็ดพันธุ์ สนับสนุนให้คนสร้างอาหารของตนเองรับมือโควิด 19 @ ฟิลิปปินส์

ยามนี้ แต่ละประเทศ แต่ละหน่วยงาน ต่างก็มีนโยบาย หรือมาตรการที่ออกมาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด 19 หลากหลายรูปแบบ

Seedwebs

April 1, 2020