แปลงผักของพ่อ พอเพียง นปอ.

ผู้ดูแล : ร.ต. บุญช่วย ลิ่งไธสง

เบอร์ติดต่อ : 080 440 5655

ขนาดพื้นที่ : 50  ตารางเมตร

รูปแบบการปลูกผัก : แปลงดิน

ชนิดผัก : 12 – 15 ชนิด

นวัตกรรมที่น่าสนใจ : สวนผักในพื้นที่จำกัด