สวนผักคนเมืองชุมชนศรีกาญจน์

ผู้ดูแล : นายยงยุทธ สงวนอารมณ์

เบอร์ติดต่อ : 081-8678667

ขนาดพื้นที่ : 200  ตารางเมตร

รูปแบบการปลูกผัก : แปลงดิน

ชนิดผัก : 10 ชนิด

นวัตกรรมที่น่าสนใจ : การใช้ประโยชน์ที่ดินรกร้างว่างเปล่า