สวนผักบูรพา 7

ผู้ดูแล : นางนิพาภรณ์ วงษ์คำสิงห์

เบอร์ติดต่อ : 087 5568567

ขนาดพื้นที่ : 200  ตารางเมตร

รูปแบบการปลูกผัก : แปลงดิน,ล้องยาง,โรงเพาะเห็ด,กองเห็ดฟาง,ไก่ไข่,บ่อปลาดุก,เตาเผาถ่านชีวภาพ

ชนิดผัก : 15 – 20 ชนิด

นวัตกรรมที่น่าสนใจ : เตาเผาถ่านชีวภาพขนาดเล็ก