สามัคคี สนับสนุน

ผู้ดูแล : นายจิรวัฒน์ วิบุลยารุณ

เบอร์ติดต่อ : 092 315 0504

ขนาดพื้นที่ : 200  ตารางเมตร

รูปแบบการปลูกผัก : แปลงดิน,บ่อซีเมนต์,ล้อยาง

ชนิดผัก : 15 – 20 ชนิด

นวัตกรรมที่น่าสนใจ : แปลงตัวอย่างการปรับปรุงดินโดยถ่านชีวภาพ